วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกเล็กน้อยในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป ขอให้สถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรับมือ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์สาธารณภัยอันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ จากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หรือเว็บไซต์ศูนย์นิรภัย http://www.nirapai.com/1784/index.php/th/ และติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วน 1182 หนังสือราชการวันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขอส่งจุลสาร ลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ จุลสาร ลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน หนังสือราชการ


วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว

ด่วนที่สุด บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ดำเนินกิจกรรม ปันรัก เพื่อการศึกษา โดยเทพผดุงพรมะพร้าว” ภายใต้โครงการ ปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว เพื่อมอบทุนสนับสนุนการศึกษา โดยขอเชิญโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมนำเสนอแผนงานพัฒนาการศึกษา เพื่อรับทุนสนับสนุนแห่งละ 200,000 บาท จำนวน 75 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท สถานศึกษาในสังกัดที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ผ่าน >> https://shorturl.at/cIRSX << หนังสือราชการ

หรือสมัครผ่าน QR Code
V
v


วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขยายเวลารับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - สาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1

ด่วนที่สุด ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea ร่วมกับ บริษัท เอซ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด ได้จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - สาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1 นักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่18 สิงหาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.ocu-sea.com นั้น ขอแจ้งว่าได้ดำเนินการขยายเวลาการสมัครถึง 25 สิงหาคม  2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาประจำประเทศไทย โทร. 0 2000 9674 และ 09 4251 1819 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี

ขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รับทราบผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2566 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน หนังสือราชการ

โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการเพื่อเป็นอนุสรณ์การครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น 120 ปี ในปี 2550 โดยมอบทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนการบินญี่ปุ้น โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 09 4251 1819 หนังสือราชการวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1

ด่วนที่สุด ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea ร่วมกับ บริษัท เอซ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด ได้จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - สาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1 สพฐ. จึงขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการ แจ้งนักเรียนในสังกัดที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.ocu-sea.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาประจำประเทศไทย โทร. 0 2000 9674 และ 09 4251 1819 หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 3)

ด่วนที่สุด มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 3) จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 หนังสือราชการ
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนฯ ตามราชกิจจานุเบกษา สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกีดทราบ หนังสือราชการวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การประกวดชิงรางวัล Best Survivor Awards ภายใต้แคมเปญ Gen Will Survive โดยมูลนิธิเอสซีจี

ด่วนที่สุด มูลนิธิเอสซีจี ได้จัดประกวด “Best Survivor Awards” ภายใต้แคมเปญ Gen Will Survive เพื่อค้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างของการปรับตัว โดยใช้ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ทั้งทักษะอาชีพ (Hard Skills) และทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Soft Skills) ให้อยู่รอดในโลกยุคปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 3)

ด่วนที่สุด มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ดำเนินงานโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 3) จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนครินทร์  อ่อนศรี โทรศัพท์ 08 1140 5529 หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้สถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   หนังสือราชการ

คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ด่วนมาก  ด้วย สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย คลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้น พบผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยหนัก และเสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือได้รับวัคซีนเกิน 3 เดือน แต่ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งอาจกลับมาระบาดอีกครั้ง กอปรกับมีการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา อันจะช่วยให้ วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอย่างปลอดโรคปลอดภัย มีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็กให้ดีขึ้น

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อทราบ และปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือราชการโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)กลุ่มนักเรียน

 สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแต่งเพลง"ออมกับ กอช." และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง "ออมกับ กอช. กับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 08 4123 8909 หรื่อ 0 2049 9000 ต่อ 304 309 311 หนังสือราชการ

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566

แจ้งสพป ทราบการอนุมัติทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สังกัด สพฐ. จำนวน 77 ราย ทุนละ 2,000 บาท

1.มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และให้จัดส่งใบสำคัญรับเงินที่  นักเรียนลงลายมือชื่อผู้รับเงินให้ สพฐ.   ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 

2.แจ้งพระโอวาทของประธานกรรมการมูลนิธิให้กับนักเรียนผู้รับทุนผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ

3.นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ตอบขอบคุรมูลนิธิ โดยส่งตรงใปยังประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร  เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หนังสือราชการ


วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ด่วนที่สุด  สพฐ.ขอเรียนว่าเพื่อเป็นการช่วนเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง และผู้ปกครอง ที่ประสบภัยในกรณีอื่น จึงขอประชาส้มพันธ์ให้ท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ หนังสือราชการ

กำชับ เน้นย้ำแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

 ด่วนที่สุด สพฐ. มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับ เน้นย้ำสถานศึกษาเฝ้าระวังและถือปฏิบัติตามมาตราการ 6-6-7 และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด หากมีการแพร่ระบาดในสถานศึกษาให้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากการคาดการณ์สภาพอากาศ พบว่า จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม พร้อมทั้งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติ ติดตามข่าวอากาศประจำวันอย่างใกล้ชิด สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงการสาธารณภัยต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ พร้อมกำชับให้ระมัดระวังป้องกันภัยในช่วงฝนตก รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา สายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หนังสือราชการ
วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

ขอแจ้งคำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) (ฉบับที่ 3)

กรมควบคุมโรค ได้ออกคำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) (ฉบับที่ 3) สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 47 ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นหลักฐานซึ่งยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร พร้อมทั้งสืบค้นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/law.php?law=1 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “สานฝันปั้นเชฟ รุ่นที่ 3” (Chef Cares Dream Academy)

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์โครงการ “สานฝันปั้นเชฟ” (Chef Cares Dream Academy)  โดยมูลนิธิเชฟแคร์ส (Chef Cares Foundation) เพื่อมอบทุนการศึกษาผ่านหลักสูตรการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 9 เดือน สำหรับเยาวชนผู้ขาดโอกาส อายุระหว่าง 18 - 24 ปี และมีความฝันอยากเป็นเชฟมืออาชีพแต่ขาดโอกาส กรอกใบสมัครโครงการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ bit.ly/CCDA_Gen3  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ มูลนิธิเชฟแคร์ส โทร 081-749-5790 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน S.M.A.R.T.S Model school ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน S.M.A.R.T.S Model school ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่5 มีนาคม พ.ศ. 2566 และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 และกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1 (71/2566) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2566) เพื่อแจ้งเตือนเหตุพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ สพฐ. จึงขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงการสาธารณภัยต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ พร้อมกำชับให้ระมัดระวังป้องกันกรณีเด็กจมน้ำ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา โทรศัพท์ 0-2399-4012 ถึง 13 และสายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หนังสือราชการ


วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อตามศักยภาพ โดยสนับสนุนทุน จำนวน 2,500 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา 2 ประเภท สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศีกษาในสังกัด คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดำเนินการสมัครเพื่อพิจารณาขอรับทุน โดยนักเรียนผู้ประสงค์ขอรับทุน สามารถศึกษารายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.eef.or.th และส่งใบสมัครโดยตรงไปยังสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อ หนังสือราชการขอส่งจุลสารลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2566

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ส่งจุลสารลด - หยุด - ภัย สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน ฉบับประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2566 เรื่อง “ใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธีลดบาดเจ็บสาหัส – เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ” ขอให้ สพท. ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ สามารถดาวน์โหลดจุลสารฯ ในรูปแบบ E – book โดยสแกน QR Code และหากได้รับจุลสารฯ ไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์ขอรับจุลสารฯ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2637 3453 หนังสือราชการ


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้ง รวบรวมประวัติและผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาในสังกัด โดยส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ชั้น 1 อาคาร 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธิดา กิสันเที๊ยะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2590 3392 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แจ้งเตือนสถานการณ์อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน

ด่วนที่สุด ช่วงวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์ของภัยต่าง ๆ ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา โทรศัพท์ 0-2399-4012 ถึง 13 และสายด่วน1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หนังสือราชการ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนสุดท้าย (ปีการศึกษา 2565) เป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.5 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความตั้งใจจะสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลไทย (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด) โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

สมัครขอรับทุนการศึกษากับมูลนิธิฯ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.forneedystudents.org  โทรศัพท์ 0 2391 3796 , 0 2391 2324 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

ทุนการศึกษาเสริมสมอง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณสมบัติเพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี ในพื้นที่เป้าหมาย 19 จังหวัด ๆ ละ 1 ทุน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด โดยพิจารณาในด้านผลการศึกษา ความยากจน ความเป็นผู้นำและความสามารถพิเศษเป็นเกณฑ์โดยไม่ต้องจัดลำดับที่ จังหวัดละ 2 คน และส่งเอกสารการขอรับทุนการศึกษาของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเสริมสมองพิจารณาคัดเลือก หนังสือราชการ

โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566”

ด่วนที่สุด มูลนิธิดำรงชัยธรรม โดยนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมได้เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ ในโครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566 จำนวนไม่เกิน 20 ทุน โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.damrongchaitham.com หรือสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชร์สิตา เพชรประดับ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทรศัพท์ 0 – 2669 – 9711 และ 9615 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 09.00 – 18.00 น. หนังสือราชการ