วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน S.M.A.R.T.S Model school ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน S.M.A.R.T.S Model school ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่5 มีนาคม พ.ศ. 2566 และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 และกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1 (71/2566) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2566) เพื่อแจ้งเตือนเหตุพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ สพฐ. จึงขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงการสาธารณภัยต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ พร้อมกำชับให้ระมัดระวังป้องกันกรณีเด็กจมน้ำ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา โทรศัพท์ 0-2399-4012 ถึง 13 และสายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หนังสือราชการ


วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อตามศักยภาพ โดยสนับสนุนทุน จำนวน 2,500 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา 2 ประเภท สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศีกษาในสังกัด คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดำเนินการสมัครเพื่อพิจารณาขอรับทุน โดยนักเรียนผู้ประสงค์ขอรับทุน สามารถศึกษารายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.eef.or.th และส่งใบสมัครโดยตรงไปยังสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อ หนังสือราชการขอส่งจุลสารลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2566

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ส่งจุลสารลด - หยุด - ภัย สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน ฉบับประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2566 เรื่อง “ใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธีลดบาดเจ็บสาหัส – เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ” ขอให้ สพท. ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ สามารถดาวน์โหลดจุลสารฯ ในรูปแบบ E – book โดยสแกน QR Code และหากได้รับจุลสารฯ ไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์ขอรับจุลสารฯ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2637 3453 หนังสือราชการ


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้ง รวบรวมประวัติและผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาในสังกัด โดยส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ชั้น 1 อาคาร 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธิดา กิสันเที๊ยะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2590 3392 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

แจ้งเตือนสถานการณ์อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบน

ด่วนที่สุด ช่วงวันที่ 14 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงฟ้าผ่าที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์ของภัยต่าง ๆ ตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา โทรศัพท์ 0-2399-4012 ถึง 13 และสายด่วน1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หนังสือราชการ
วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนสุดท้าย (ปีการศึกษา 2565) เป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.5 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความตั้งใจจะสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลไทย (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด) โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

สมัครขอรับทุนการศึกษากับมูลนิธิฯ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.forneedystudents.org  โทรศัพท์ 0 2391 3796 , 0 2391 2324 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

ทุนการศึกษาเสริมสมอง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณสมบัติเพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี ในพื้นที่เป้าหมาย 19 จังหวัด ๆ ละ 1 ทุน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด โดยพิจารณาในด้านผลการศึกษา ความยากจน ความเป็นผู้นำและความสามารถพิเศษเป็นเกณฑ์โดยไม่ต้องจัดลำดับที่ จังหวัดละ 2 คน และส่งเอกสารการขอรับทุนการศึกษาของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเสริมสมองพิจารณาคัดเลือก หนังสือราชการ

โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566”

ด่วนที่สุด มูลนิธิดำรงชัยธรรม โดยนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมได้เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ ในโครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566 จำนวนไม่เกิน 20 ทุน โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.damrongchaitham.com หรือสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชร์สิตา เพชรประดับ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทรศัพท์ 0 – 2669 – 9711 และ 9615 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 09.00 – 18.00 น. หนังสือราชการ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สพฐ. ขอแจ้งว่า สำนักการคลังและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับนักเรียนทุนฯเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการโอนเงินให้กับนักเรียนทุน และขอให้จัดส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินทุนการศึกษา และใบสำคัญรับเงินของนักเรียนทุนให้ สพฐ. ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566

หนังสือราชการ สพม.

หนังสือราชการ สพป.

ใบสำคัญรับเงิน