วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ฃ่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

 ด่วนที่สุด    สพม.    เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาโครงการ 7 สี ฃ่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 ด่วนที่สุด    สพม.  สพป. เรื่อง การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4

 สพฐ. ให้ สพป  สพม  จัดส่งแบบรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และแบบรายงานความก้าวหน้ารายบุคคลของผู้รับทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2  รุ่นที่ 2   รุ่นที่ 3   และรุ่นที่ 4 โดยจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หนังสือราชการ      (แบบรายงานผลการเรียน ความประพฤติ)       (แบบรายงานความก้าวหน้ารายบุคคลของผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี)   

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การรายงานช้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

 ด่วนที่สุด แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามขั้นตอนการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางระบบ MOE COVID ทั้งนี้  เมื่อได้รับแจ้งข้อมูลสถานการณ์ ขอให้ดำเนินการรายงานข้อมูลทันที หนังสือรายการ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสพฐ. (ฉบันที่ 13)

 ด่วนที่สุด เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ของนักเรียนและบุคลากรในสังกัดสพฐ.  (ฉบันที่ 13) ประกาศ ณ วันที่ 19 กรกฏาคม พ.ศ. 2564

                                               
                                                                      
วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ.

 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามคำสั่งดังกล่าว จึงได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)ของบุคลากรในสังกัดสพฐ. (ฉบับที่ 11) ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามหนังสือราชการ

โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับอุดมศึกษา" รุ่นที่ 2 ประจำปี 2564

 ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งรายละเอียดและหลักเกณฑ์การรับสมัครเพื่อให้นักเรียนทุนของโครงการฯ ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) พร้อมเอกสารหลักฐาน และจัดส่งไปยัง สพฐ. ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ตามหนังสือรายการ

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5

 ด่วนที่สุด สพฐ. แจ้งดำเนินการคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 ให้สำนักงานเขตพื้นที่ดำเนินการ ตามหนังสือราชการ