วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวปีนี้ บริเวณประเทศไทยตอนบนจะยังคงมีฝนตกเล็กน้อยในบางช่วง ส่วนบริเวณภาคใต้จะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป ขอให้สถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรับมือ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์สาธารณภัยอันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ จากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หรือเว็บไซต์ศูนย์นิรภัย http://www.nirapai.com/1784/index.php/th/ และติดตามสถานการณ์สภาพอากาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสายด่วน 1182 หนังสือราชการวันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ขอส่งจุลสาร ลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ จุลสาร ลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนกันยายน - ตุลาคม 2566 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน หนังสือราชการ


วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566

โครงการปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว

ด่วนที่สุด บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ดำเนินกิจกรรม ปันรัก เพื่อการศึกษา โดยเทพผดุงพรมะพร้าว” ภายใต้โครงการ ปันรัก โดยเทพผดุงพรมะพร้าว เพื่อมอบทุนสนับสนุนการศึกษา โดยขอเชิญโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมนำเสนอแผนงานพัฒนาการศึกษา เพื่อรับทุนสนับสนุนแห่งละ 200,000 บาท จำนวน 75 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 15,000,000 บาท สถานศึกษาในสังกัดที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2566 ผ่าน >> https://shorturl.at/cIRSX << หนังสือราชการ

หรือสมัครผ่าน QR Code
V
v


วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขยายเวลารับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - สาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1

ด่วนที่สุด ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea ร่วมกับ บริษัท เอซ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด ได้จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - สาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1 นักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่18 สิงหาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.ocu-sea.com นั้น ขอแจ้งว่าได้ดำเนินการขยายเวลาการสมัครถึง 25 สิงหาคม  2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาประจำประเทศไทย โทร. 0 2000 9674 และ 09 4251 1819 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี

ขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รับทราบผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2566 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน หนังสือราชการ

โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการเพื่อเป็นอนุสรณ์การครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น 120 ปี ในปี 2550 โดยมอบทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนการบินญี่ปุ้น โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 09 4251 1819 หนังสือราชการวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1

ด่วนที่สุด ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea ร่วมกับ บริษัท เอซ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด ได้จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - สาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1 สพฐ. จึงขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการ แจ้งนักเรียนในสังกัดที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.ocu-sea.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาประจำประเทศไทย โทร. 0 2000 9674 และ 09 4251 1819 หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 3)

ด่วนที่สุด มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 3) จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 หนังสือราชการ
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนฯ ตามราชกิจจานุเบกษา สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกีดทราบ หนังสือราชการวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การประกวดชิงรางวัล Best Survivor Awards ภายใต้แคมเปญ Gen Will Survive โดยมูลนิธิเอสซีจี

ด่วนที่สุด มูลนิธิเอสซีจี ได้จัดประกวด “Best Survivor Awards” ภายใต้แคมเปญ Gen Will Survive เพื่อค้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างของการปรับตัว โดยใช้ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ทั้งทักษะอาชีพ (Hard Skills) และทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Soft Skills) ให้อยู่รอดในโลกยุคปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 หนังสือราชการ