วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนสุดท้าย (ปีการศึกษา 2565) เป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.5 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความตั้งใจจะสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลไทย (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด) โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

สมัครขอรับทุนการศึกษากับมูลนิธิฯ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.forneedystudents.org  โทรศัพท์ 0 2391 3796 , 0 2391 2324 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

ทุนการศึกษาเสริมสมอง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณสมบัติเพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี ในพื้นที่เป้าหมาย 19 จังหวัด ๆ ละ 1 ทุน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด โดยพิจารณาในด้านผลการศึกษา ความยากจน ความเป็นผู้นำและความสามารถพิเศษเป็นเกณฑ์โดยไม่ต้องจัดลำดับที่ จังหวัดละ 2 คน และส่งเอกสารการขอรับทุนการศึกษาของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเสริมสมองพิจารณาคัดเลือก หนังสือราชการ

โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566”

ด่วนที่สุด มูลนิธิดำรงชัยธรรม โดยนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมได้เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ ในโครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566 จำนวนไม่เกิน 20 ทุน โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.damrongchaitham.com หรือสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชร์สิตา เพชรประดับ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทรศัพท์ 0 – 2669 – 9711 และ 9615 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 09.00 – 18.00 น. หนังสือราชการ

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สพฐ. ขอแจ้งว่า สำนักการคลังและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับนักเรียนทุนฯเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการโอนเงินให้กับนักเรียนทุน และขอให้จัดส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินทุนการศึกษา และใบสำคัญรับเงินของนักเรียนทุนให้ สพฐ. ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566

หนังสือราชการ สพม.

หนังสือราชการ สพป.

ใบสำคัญรับเงิน

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ "ถนนปลอดภัย เด็กไทยไม่สูญเสีย"

สพฐ. ขอความร่วมมือ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินงานและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หนังสือราชการ

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566

คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2566 หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที 19 กันยายน 2565 โดยยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จากโรคติดต่ออันตราย และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565 เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ QR code จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจ้งสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติต่อไป หนังสือราชการขอความร่วมมือดำเนินการตามสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

ประธานคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 และ (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาดำเนินการตามสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อดำเนินงานและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หนังสือราชการ
ขอส่งสื่อ “เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี” การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาด ทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564

กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล จัดทำโครงการผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายมีเครื่องมือ แนวทางองค์ความรู้ สนับสนุนการดำเนินงานส่งสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กในการพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ได้ส่งสื่อ "เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี" การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรทางการศึกษา ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิง และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย หนังสือราชการ
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ด่วนที่สุด สพฐ. ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขอให้ สพท. และ สศศ. ยกเลิกการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ผ่านระบบ E – COVID 19 Report ที่ https://covidcenter.obec.go.th หนังสือราชการ