วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที 19 กันยายน 2565 โดยยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จากโรคติดต่ออันตราย และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565 เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ QR code จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจ้งสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติต่อไป หนังสือราชการขอความร่วมมือดำเนินการตามสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

ประธานคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 และ (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาดำเนินการตามสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อดำเนินงานและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หนังสือราชการ
ขอส่งสื่อ “เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี” การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาด ทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564

กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล จัดทำโครงการผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายมีเครื่องมือ แนวทางองค์ความรู้ สนับสนุนการดำเนินงานส่งสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กในการพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ได้ส่งสื่อ "เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี" การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรทางการศึกษา ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิง และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย หนังสือราชการ
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ด่วนที่สุด สพฐ. ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขอให้ สพท. และ สศศ. ยกเลิกการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ผ่านระบบ E – COVID 19 Report ที่ https://covidcenter.obec.go.th หนังสือราชการวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ “โนรู”

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศเรื่อง พายุ โนรู ฉบับที่ 12 (259/2565) เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2565 พายุไต้ฝุ่น โนรู ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้ว คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน และเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนล่างปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วย  

สพฐ. จึงขอให้กำชับสถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังและปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาและแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัด และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการ ทั้งนี้ หากมีสถานศึกษาในสังกัดได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว ให้ สพท. รายงานความเสียหายตามแบบรายงานสรุปข้อมูลความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ หนังสือราชการวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา 2565

ด่วนที่สุด โรงเรียนการบินญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี  สายสามัญ รับสมัครในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2565 และสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้ด้านอาหารและโภชนาการของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดทำสื่อให้ความรู้ ได้แก่ หนังสือโภชนาการสมวัยเด็กไทยวัยเรียน หนังสือตำรับอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน เมนูเด็ก เมนูเด็ด รวมถึงเว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เข้าใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนและการดำเนินการด้านอาหารกลางวันในโรงเรียน สพฐ. จึงขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาที่มีความสนใจ เข้าใช้งาน หนังสือราชการ

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

การรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของสถานศึกษาในสังกัด

ด่วนที่สุด ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการรายงานสถานการณ์อุทกภัยหรือสาธารณภัยอื่น ๆ ของสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ตามแบบรายงานสรุปข้อมูลความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยวาตภัย ดินถล่ม (สพฐ.) หนังสือราชการวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์หนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2564"

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำหนังสือ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2564” ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อรวบรวมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ จึงขอให้ สพท. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป หนังสือราชการ

>> E-book <<วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีที่ 2)

 ด่วนที่สุด  สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีที่ 2) ไปยังสถานศึกษาในสังกัดที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 หนังสือราชการ