วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขยายเวลารับสมัครโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - สาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1

ด่วนที่สุด ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea ร่วมกับ บริษัท เอซ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด ได้จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - สาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1 นักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในวันที่18 สิงหาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.ocu-sea.com นั้น ขอแจ้งว่าได้ดำเนินการขยายเวลาการสมัครถึง 25 สิงหาคม  2566 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาประจำประเทศไทย โทร. 0 2000 9674 และ 09 4251 1819 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี

ขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รับทราบผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ พ.ศ. 2566 และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนน หนังสือราชการ

โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา 2567

โรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประเทศญี่ปุ่น ดำเนินโครงการเพื่อเป็นอนุสรณ์การครบรอบความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - ญี่ปุ่น 120 ปี ในปี 2550 โดยมอบทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนการบินญี่ปุ้น โดยผู้สนใจสามารถจัดส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 09 4251 1819 หนังสือราชการวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย - สาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1

ด่วนที่สุด ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัย Open Cyber University of Korea ร่วมกับ บริษัท เอซ ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เอ็ดดูเคชั่น สตูดิโอ จำกัด ได้จัดโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - สาธารณรัฐเกาหลี รุ่นที่ 1 สพฐ. จึงขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์โครงการ แจ้งนักเรียนในสังกัดที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 18 สิงหาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ www.ocu-sea.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาประจำประเทศไทย โทร. 0 2000 9674 และ 09 4251 1819 หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 3)

ด่วนที่สุด มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้ดำเนินการขยายระยะเวลาในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ“อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 3) จนถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 หนังสือราชการ
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ปรับอัตราเงินสะสมและเงินสมทบของกองทุนฯ ตามราชกิจจานุเบกษา สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกีดทราบ หนังสือราชการวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

การประกวดชิงรางวัล Best Survivor Awards ภายใต้แคมเปญ Gen Will Survive โดยมูลนิธิเอสซีจี

ด่วนที่สุด มูลนิธิเอสซีจี ได้จัดประกวด “Best Survivor Awards” ภายใต้แคมเปญ Gen Will Survive เพื่อค้นหาเยาวชนรุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างของการปรับตัว โดยใช้ทักษะที่จำเป็นในการดำเนินชีวิต ทั้งทักษะอาชีพ (Hard Skills) และทักษะชีวิต การอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Soft Skills) ให้อยู่รอดในโลกยุคปัจจุบัน ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 3)

ด่วนที่สุด มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ดำเนินงานโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปีการศึกษา 2566 (ปีที่ 3) จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนครินทร์  อ่อนศรี โทรศัพท์ 08 1140 5529 หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้สถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   หนังสือราชการ

คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ด่วนมาก  ด้วย สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย คลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้น พบผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยหนัก และเสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือได้รับวัคซีนเกิน 3 เดือน แต่ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งอาจกลับมาระบาดอีกครั้ง กอปรกับมีการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา อันจะช่วยให้ วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอย่างปลอดโรคปลอดภัย มีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็กให้ดีขึ้น

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อทราบ และปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือราชการ