วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ด่วนที่สุด  สพฐ.ขอเรียนว่าเพื่อเป็นการช่วนเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว และเพื่อเป็นการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง และผู้ปกครอง ที่ประสบภัยในกรณีอื่น จึงขอประชาส้มพันธ์ให้ท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ หนังสือราชการ

กำชับ เน้นย้ำแนวปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

 ด่วนที่สุด สพฐ. มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำชับ เน้นย้ำสถานศึกษาเฝ้าระวังและถือปฏิบัติตามมาตราการ 6-6-7 และติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างใกล้ชิด หากมีการแพร่ระบาดในสถานศึกษาให้ประสานกับสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2566

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เนื่องจากการคาดการณ์สภาพอากาศ พบว่า จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ ในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง ส่วนในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไปอีกจนถึงกลางเดือนมกราคม พร้อมทั้งขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากภัยธรรมชาติ ติดตามข่าวอากาศประจำวันอย่างใกล้ชิด สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงการสาธารณภัยต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ พร้อมกำชับให้ระมัดระวังป้องกันภัยในช่วงฝนตก รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา สายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หนังสือราชการ
วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2566

ขอแจ้งคำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) (ฉบับที่ 3)

กรมควบคุมโรค ได้ออกคำสั่งกรมควบคุมโรค เรื่อง มอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID – 19)) (ฉบับที่ 3) สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 140 ตอนพิเศษ 47 ง เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นหลักฐานซึ่งยืนยันว่าบุคคลดังกล่าวได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 แล้ว เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ เป็นต้น สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร พร้อมทั้งสืบค้นข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ https://ddc.moph.go.th/law.php?law=1 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ “สานฝันปั้นเชฟ รุ่นที่ 3” (Chef Cares Dream Academy)

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์โครงการ “สานฝันปั้นเชฟ” (Chef Cares Dream Academy)  โดยมูลนิธิเชฟแคร์ส (Chef Cares Foundation) เพื่อมอบทุนการศึกษาผ่านหลักสูตรการเรียนรู้เป็นระยะเวลา 9 เดือน สำหรับเยาวชนผู้ขาดโอกาส อายุระหว่าง 18 - 24 ปี และมีความฝันอยากเป็นเชฟมืออาชีพแต่ขาดโอกาส กรอกใบสมัครโครงการผ่านทางออนไลน์ได้ที่ bit.ly/CCDA_Gen3  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ มูลนิธิเชฟแคร์ส โทร 081-749-5790 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบ ด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน S.M.A.R.T.S Model school ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน S.M.A.R.T.S Model school ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566

แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนในวันที่5 มีนาคม พ.ศ. 2566 และคาดว่าฤดูร้อนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 และกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเรื่อง พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1 (71/2566) (มีผลกระทบในช่วงวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2566) เพื่อแจ้งเตือนเหตุพายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ รวมถึงมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ สพฐ. จึงขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงการสาธารณภัยต่าง ๆ อันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ พร้อมกำชับให้ระมัดระวังป้องกันกรณีเด็กจมน้ำ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามประกาศจากเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา โทรศัพท์ 0-2399-4012 ถึง 13 และสายด่วน 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามสถานการณ์สาธารณภัยจากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หนังสือราชการ


วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566”

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส มีโอกาสได้รับการศึกษาต่อตามศักยภาพ โดยสนับสนุนทุน จำนวน 2,500 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา 2 ประเภท สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศีกษาในสังกัด คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดำเนินการสมัครเพื่อพิจารณาขอรับทุน โดยนักเรียนผู้ประสงค์ขอรับทุน สามารถศึกษารายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.eef.or.th และส่งใบสมัครโดยตรงไปยังสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกตามรายชื่อ หนังสือราชการขอส่งจุลสารลด - หยุด - ภัย ประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2566

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ได้ส่งจุลสารลด - หยุด - ภัย สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน ฉบับประจำเดือนมีนาคม – เมษายน 2566 เรื่อง “ใช้อุปกรณ์นิรภัยถูกวิธีลดบาดเจ็บสาหัส – เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ” ขอให้ สพท. ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ สามารถดาวน์โหลดจุลสารฯ ในรูปแบบ E – book โดยสแกน QR Code และหากได้รับจุลสารฯ ไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์ขอรับจุลสารฯ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2637 3453 หนังสือราชการ


วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้ง รวบรวมประวัติและผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาในสังกัด โดยส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ชั้น 1 อาคาร 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธิดา กิสันเที๊ยะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โทรศัพท์ 0 2590 3392 หนังสือราชการ