วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4

 สพฐ. ให้ สพป  สพม  จัดส่งแบบรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และแบบรายงานความก้าวหน้ารายบุคคลของผู้รับทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2  รุ่นที่ 2   รุ่นที่ 3   และรุ่นที่ 4 โดยจัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หนังสือราชการ      (แบบรายงานผลการเรียน ความประพฤติ)       (แบบรายงานความก้าวหน้ารายบุคคลของผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี)