วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ “โนรู”

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศเรื่อง พายุ โนรู ฉบับที่ 12 (259/2565) เมื่อเวลา 04.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2565 พายุไต้ฝุ่น โนรู ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามแล้ว คาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน และเคลื่อนผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนล่างปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทยบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญและอุบลราชธานี ในวันที่ 29 กันยายน 2565 ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งกับมีลมแรง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมถึงอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่งด้วย  

สพฐ. จึงขอให้กำชับสถานศึกษาในสังกัดเฝ้าระวังและปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาและแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัด และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินทางราชการ ทั้งนี้ หากมีสถานศึกษาในสังกัดได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดังกล่าว ให้ สพท. รายงานความเสียหายตามแบบรายงานสรุปข้อมูลความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย ดินถล่ม ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ หนังสือราชการวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ประจำปีการศึกษา 2565

ด่วนที่สุด โรงเรียนการบินญี่ปุ่น มอบทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร 3 ปี  สายสามัญ รับสมัครในเดือนกันยายน - ตุลาคม 2565 และสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้ด้านอาหารและโภชนาการของมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดทำสื่อให้ความรู้ ได้แก่ หนังสือโภชนาการสมวัยเด็กไทยวัยเรียน หนังสือตำรับอาหารสำหรับเด็กวัยเรียน เมนูเด็ก เมนูเด็ด รวมถึงเว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ให้กับโรงเรียนภายใต้โครงการฯ และผู้ที่สนใจทั่วไป ได้เข้าใช้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนและการดำเนินการด้านอาหารกลางวันในโรงเรียน สพฐ. จึงขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษาที่มีความสนใจ เข้าใช้งาน หนังสือราชการ

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

การรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของสถานศึกษาในสังกัด

ด่วนที่สุด ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการรายงานสถานการณ์อุทกภัยหรือสาธารณภัยอื่น ๆ ของสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์อยู่เสมอ ตามแบบรายงานสรุปข้อมูลความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยวาตภัย ดินถล่ม (สพฐ.) หนังสือราชการวันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์หนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2564"

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้จัดทำหนังสือ “ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2564” ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อรวบรวมและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ตลอดจนผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้แก่สาธารณชนได้รับทราบ จึงขอให้ สพท. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป หนังสือราชการ

>> E-book <<วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีที่ 2)

 ด่วนที่สุด  สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" ประจำปีการศึกษา 2565 (ปีที่ 2) ไปยังสถานศึกษาในสังกัดที่มีความสนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2565

สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ จุลสารลด-หยุด-ภัย (จุลสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สื่อเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยและความปลอดภัยทางถนน) ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 25645 เรื่อง “รถเหินน้ำ ... อุบัติเหตุทางถนนที่ป้องกันได้”  ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หากได้รับจุลสารฯ ไม่ครบถ้วน หรือมีความประสงค์ขอรับจุลสารฯ เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายวิชาการและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 0 2637 3453 หนังสือราชการ

  >> จุลสารฯ <<

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

การมอบสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการให้กับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"

ด่วนมาก  ด้วย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ได้จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารและโภชนาการ ได้แก่ หนังสือ "โภชนาการสมวัย เด็กไทยวัยเรียน" และหนังสือตำรับอาหารกลางวันสำหรับเด็กวัยเรียน "เมนูเด็ก เมนูเด็ด" และจัดส่งให้กับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้โครงการฯ เมื่อประมาณเดือนเมษายน 2565 ผ่านไปรษณีย์ไทย แต่เนื่องจากไม่มีหนังสืือแจ้งการมอบเอกสารให้กับโรงเรียน จึงทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและไม่ได้ตอบกลับแบบสอบถามให้กับมูลนิธิฯ

            ในการนี้ จึงขอให้โรงเรียนในสังกัดที่ไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุและทำแบบสอบถาม จำนวน 189 แห่ง ดำเนินการตวจสอบสื่อความรู้และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจฯ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 หนังสือราชการ