วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักครู โครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตครู"

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศีกษา สำนักอำนวยการ จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักครู  โครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตครู" ให้แก่โรงเรียนบ้านสว้า (สาขาป่ากำ) สพป.น่าน เขต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ภาพกิจกรรม  เว็บข่าว สพฐ.

 
  


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การให้ความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษาของกองทัพบก

กองทัพบกมีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลในสังกัดกองทัพบก สพฐ.ขอให้ สพป./สพม.แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือในการออกหนังสือรับรองของสถานศึกษา และสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือใบแสดงผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้บุตรของกำลังพลสังกดักองทัพบกนำไปประกอบการขอรับทุน หนังสือราชการ