วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การติดตามผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำแบบประเมินตนเองในการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และขอความอนุเคราะห์ สพฐ. แจ้งสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสังกัดทุกแห่ง ตอบแบบประเมินออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ลิ้งค์ หรือแสกน QR Code หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่

ด่วนมาก กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์ สพฐ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ตอบแบบประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อแนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบในสถานศึกษา ตาม 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ เพื่อรับทราบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแนวทางฯ ทั้งนี้ ขอให้จัดส่งแบบประเมินฯไปยัง สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี ภายในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุปราณี  พิมพ์ขุมเหล็ก โทรศัพท์ 0 2580 9354 โทรสาร 0 2580 9662 , 9307 หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ supranee.aae09@gmail.com หนังสือราชการวันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การโอนเงินทุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ด่วนมาก สพฐ. ได้โอนเงินทุนการศึกษาให้แก่ สพม.  และสถานศึกษาที่เป็นหน่วยเบิกจ่าย เพื่อมอบให้กับนักเรียนทุนฯ และเมื่อนักเรียนได้รับการโอนเงินทุนการศึกษาแล้ว ขอให้ปรับสมุดบัญชีธนาคารให้เป็นปัจจุบัน และเขียนใบสำคัญรับเงิน จัดส่ง สพฐ. ภายในวันที่ 21 กันยายน 2561 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่มอันเกิดจากฝนตก

ด่วนที่สุด ตามที่ กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ ฉบับที่ 8 (354/2561) ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย สพฐ. มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรในสังกัด จึงขอให้ สพท.และ สศศ. ตระหนักถึงภัยที่จะเกิดขึ้นด้วยความไม่ประมาท ตลอดจนกำชับย้ำเตือนสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดวาตภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า น้ำท่วมฉับพลัน และแผ่นดินยุบตัว เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย โดยขอให้ สพท. สศศ. และสถานศึกษารายงานข้อมูลความเสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุดังกล่าวที่ https://goo.gl/1YYNCD เพื่อเป็นข้อมูลให้ สพฐ.ทราบ โดยขอให้รายงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง หนังสือราชการ