วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

การการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด่วนที่สุด

        สพฐ. แจ้งประกาศกระทรวง ณ วันที่ 24 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 และประกาศเรื่อง มาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และ ๒ หนังสือราชการ   คู่มือดูแลตัวเองสําหรับประชาชน สู้! โควิด-19 ไปด้วยกัน

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บอร์ดเกม Moneyfolio

 ด่วนที่สุด  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน ได้พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ในรูปแบบบอร์ดเกมชื่อว่า Moneyfolio สำหรับใช้ในการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการวางแผนการเงิน เพื่อเริ่มต้นออมและต่อยอดสู่การลงทุน 

                  กำหนดที่จะนำร่องการให้ความรู้ครูในโรงเรียนสังกัด สพม.กทม.เขต 1 และ สพม.กทม.เขต 2 โดยกำหนดการประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้บอร์ดเกม Moneyfolio ณ โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร โดยจัดประชุม 2 รอบ คือ รอบที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น.  และ รอบที่ 2 วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.00 น. 

                  สพฐ.ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบและสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/2QzNdbD ,  เอกสารเผยแพร่
วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

รายงานผลการสำรวจ "ข้อมูลจริงและเท็จต่อการตัดสินใจฉีดวัคซีนโควิท 19 และการป้องกันตัวของประชาชนไทย" รอบระหว่างวันที่ 1-15 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 3)

 ด่วนที่สุด  สพฐ.ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการรณรงค์หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิท 19 และประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อปรับวิถีชีวิตใหม่ตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติและแจ้งนักเรียนกรอกข้อมูลแบบสำรวจฯ โดยการสแกนคิวอาร์โค้ดแบบสำรวจ หนังสือราชการ


QR Code รายงานผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 3


https://qrgo.page.link/TAwqPเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอด โรงอาหาร "อายิโนะโมะโต๊ะ" ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"

ด่วนมาก  สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการของมูลนิธิฯ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์แอดโรงอาหาร "อายิโนะโมะโต๊ะ" ไปยังมูลนิธิฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนครินทร์ อ่อนศรี โทร 0 2247 7000 ต่อ 1517 หนังสือราชการ

รายงานผลการสำรวจการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิท-19 ระลอกใหม่ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2

  ด่วนที่สุด  สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการรณรงค์หรือจัดกิจกรรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคโควิท-19 และประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อทราบแนวทางสุขบัญญัติฯ และแจ้งนักเรียนกรอกข้อมูลแบบสำรวจฯ โดยการสแกน QR Code   แบบสำรวจ หนังสือราชการ


                            คิวอาร์โค้ดรายงานผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2564 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารี (ม.ท.ศ.)

 สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564 พร้อมแจ้งข้อมูลการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง  QR Code   หนังสือราชการ


คู่มือและแผนปฏิบัติการ

การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2564                                                                 

การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน

 สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน รวมทั้ง หากพบนักเรียนและบุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิท-19) ให้รายงาน สพฐ. หนังสือราชการ

การเตรียมความพร้อมก่อนการเปิกเรียนเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิท -19

 ด่วนที่สุด  สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการประเมินตนเอง ก่อนเปิดเรียนให้ครบถ้วน ผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC) ของกรมอนามัย ที่เว็ปไซต์ https://stopcovid.anamai.moph.go.th/th/school สพฐ.  หนังสือราชการ

นักเรียนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2/2561 ที่เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

 โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2/2561 จำนวน 210 คน ที่จะสำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งเอกสาร ให้ สพฐ. ภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลแบบสำรวจ "การป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่

 กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการป้องกันตัว และความคิดเห็นของประชาชนไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยใช้แบบสำรวจ "การป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทย ในช่วงการแพระระบาดของโรคโควิท - 19 ระลอกใหม่" ระหว่างวันที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เพื่อเก็บข้อมูลการป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชนไทย ที่มีอายุ 15 - 25 ปี  สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจ้งนักเรียน กรอกขอ้มูลแบบสำรวจฯ โดยสแกน QR Code อย่างน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ละ 50 ราย หนังสือราชการ


                    แบบสำรวจการป้องกันตัวและความคิดเห็นของประชาชน

                             ไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิท - 19 ระลอกใหม่การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

 สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์งดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งรวบรวมประวัติและผลงานดีเด่น ด้านการควบคุมเครื่อดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาในสังกัด  โดยส่งเอกสารไป สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควมคุมโรค ชั้น 1 อาคาร 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ภายในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ ณัฐวรรณ ขุนบุญ โทร 08 3038 6202 รายละเอียดตาม QR Code   หนังสือราชการ


ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2564

 ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จประปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ให้คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 77 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่สนใจส่งบทความ หรือโครงงานวิทยาศาสตร์ ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 10 มีนาคม  พ.ศ. 2564  หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2564 ขอให้สพฐ. ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สมัครขอรับทุนการศึกษากับมูลนิธิฯ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mnk.thaiportal.net/  หมายเลขโทรศัพท์ 0 2391 3796, 0 2391 2324 หนังสือราชการ

โครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. กลุ่มนักเรียน

 ด่วนมาก  สพฐ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการออม ระหว่างกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กับ สพฐ. เพื่อขับเคลื่อนบทบาทของกองทุนการออมแห่งชาติในการส่งเสริมการออมเงิน สร้างการรับรู้ และวางแผนการออมเงินเพื่อวัยเกษียณกับกองทุนการออม แห่งชาติ ในกลุ่มนักเรียน  ขอให้จัดส่งข้อมูลให้กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) และสพฐ. ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 หนังสือราชการ

การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด

ด่วนที่สุด  สพฐ. ออกประกาศ สพฐ. เรื่องการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564 หนังสือราชการ 

การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ด่วนที่สุด ประกาศ สพฐ.เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัด หนังสือราชการ

ประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ได้ออกประกาศกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เรื่อง กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศและแนวปฏิบัติ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายกู้ยืม 0 2016 2643 และเว็บไซต์ https://www.studentloan.or.th/หนังสือราชการ

ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 ด่วนที่สุด สพฐ.ได้แจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องขยายระยะเวลาปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID - 19) โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัด และในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 โดยการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ออกไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาถือปฏิบัติตามประกาศ หนังสือราชการ

การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการประกาศ เรื่อง การป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำหนดแนวทางการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากร ตามประกาศ สพฐ.  หนังสือราชการ