วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561”


ด่วนที่สุด ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ รวมถึงคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 เรื่องขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม งดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวงในช่วงเข้าพรรษา โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี ตามบริบทของตัวเอง หนังสือราชการ

การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

ด่วนที่สุด ขณะนี้พบว่าพื้นที่ระบาดของไข้เลือดออกต่อเนื่องส่วนใหญ่อยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก ภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ในการนี้ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามมาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์การสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ - สายสามัญและสายอาชีพ ปีการศึกษา 2562

มูลนิธิยุวพัฒน์ เปิดรับสมัครนักเรียนทุน ปีการศึกษา 2562 แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ทุนสายสามัญ รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ ม.1-6 รับสมัครนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2561 และทุนสายอาชีพ รับทุนต่อเนื่องตั้งแต่ ปวช.1-3 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2561 โดยยื่นใบสมัครออนไลน์ของมูลนิธิยุวพัฒน์ได้ที่ https://ybf.premier.co.th/scholar/ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2561 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม มูลนิธิยุวพัฒน์ 02-301-1148, 02-301-1124, 02-301-1093 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ขอเชิญเข้าร่วมเป็นภาคีโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆที่ห่างไกล”


ด่วนที่สุด บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมเป็นภาคีโครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อโรงเรียนของน้องๆที่ห่างไกล ซึ่งยังขาดแคลนหนังสือใหม่และมีคุณภาพดีสำหรับเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดอุทกภัยในปีที่ผ่านมา ได้สร้างความเสียหายให้แก่โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้เป็นจำนวนมากและยังไม่ได้รับการฟื้นฟูอย่างเต็มที่นั้น บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้ดำเนินโครงการ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ในการรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทมือถือเก่าเพื่อนำไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และนำรายได้จากการรีไซเคิลคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น มอบให้แก่ศิริราชมูลนิธิ เป็นต้น โอกาสนี้ บริษัทฯ มีความประสงค์มอบหนังสือใหม่และมีคุณภาพดีให้แก่โรงเรียนน้องๆที่ห่างไกล โดยรายได้ที่ได้จากการรีไซเคิลเป็นจำนวนเท่าไหร่ บริษัทฯ จะสมทบให้ในจำนวนเท่ากันเพื่อนำไปซื้อหนังสือใหม่บริจาคให้โรงเรียน บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการร่วมดำเนินโครงการดังกล่าว หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสุกัญญา  เอี่ยมสูงเนิน โทร. 0 2662 3000 ต่อ 4309 หรือ 0 8511 3633 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561

ด้วย มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย  มีความประสงค์จะมอบทุนต่อเนื่องให้นักเรียนทุน รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 และให้รายงานผลการศึกษาต่อของนักเรียนทุน รุ่นที่ 2 สพฐ. จึงขอให้ สพม.ที่มีนักเรียนทุน จัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 หนังสือราชการ

ทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อขอรับทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับประถมศึกษา จำนวน 50 ทุนๆ ละ 3,000 บาท และระดับมัธยมศึกษา จำนวน 30 ทุนๆ ละ 5,000 บาท จัดส่งใบสมัครโดยตรงที่ มูลนิธิตั้งเซ็กกิม 146 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 หนังสือราชการ

แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอให้ สพท.แจ้งเตือนสถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์ เรื่อง โรคระบาดและโรคติดต่อ ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุในฤดูฝน โดยสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือ เว็ปไซต์ http://www.ddcmoph.go.th/index.php หนังสือราชการ