วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ในช่วงฤดูฝนซึ่งอาจเกิดพายุและฝนตกหนัก อาจก่อให้เกิดวาตภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง ดินโคลนถล่ม หรือแผ่นดินยุบตัว เป็นต้น จึงขอให้ สพป./สพม.แจ้งให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้  รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แนวทางป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด ในช่วงนักเรียนต้องเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านพักและสถานศึกษา จึงขอให้สพป./สพม.แจ้งสถานศึกษาเพื่อดำเนินการตามมาตรการโดยเคร่งครัด รายละเอียด

การมอบทุนกองทุนตามวัตถุประสงค์ (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.อนุมัติเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ สพม.ทุกเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 84 ทุน แบ่งเป็น ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 42 เขตๆ ละ 1 ทุนๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 42 เขตๆ ละ 1 ทุนๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 252,000 บาท โดยให้ สพม.คัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และให้จัดส่งแบบประวัตินักเรียนทุน ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 รายละเอียด

การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง สพป./สพม./สศศ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมและให้ความรู้กับนักเรียนในการป้องกันโรคและภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝน รายละเอียด

การมอบทุนกองทุนตามวัตถุประสงค์ ระบุผู้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.อนุมัติเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ (ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ สพม.ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 39 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 156,000 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยให้เขตที่ได้รับการจัดสรรคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และให้จัดส่งแบบประวัตินักเรียนทุน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 รายละเอียด

การมอบรองเท้านักเรียน ภายใต้ "โครงการพาน้องไปโรงเรียน" ปี 5 ปีการศึกษา 2560

ด่วนที่สุด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ได้อนุมัติการมอบรองเท้านักเรียน ภายใต้ "โครงการพาน้องไปโรงเรียน" ปี 5 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 5,147 คู่ พร้อมถุงเท้าคนละ 2 คู่ รวมจำนวน 10,294 คู่ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 41 โรงเรียน รายละเอียด

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การมอบทุนกองทุนการศึกษา ดร.สละ-สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.อนุมัติเงินกองทุนการศึกษา ดร.สละ-สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ สพป.ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  จำนวน 98 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 196,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยให้เขตที่ได้รับการจัดสรรคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และให้จัดส่งแบบประวัตินักเรียนทุน ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 รายละเอียด..