วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คาดว่าประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูร้อน และเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ สำหรับฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม สพฐ. ขอให้ สพท. ดำเนินการตาม หนังสือราชการวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

แนวทางการให้บริการวัคซีนฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม

สพฐ. ขอให้ สพท. แจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกษา สำหรับนักเรียนอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่มีประวัติการได้รับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบและปฏิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม หนังสือราชการวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 12

สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) หัวเรื่อง ภัยพิบัติเรื่องใกล้ตัว เรื่อง เสริมสร้างภูมิปลอดภัย โรงเรียนปลอดโควิด 19ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom application Meeting และ Facebook Live ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย “MU Safe School” ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้ครู และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้ที่เป็นสมาชิกเก่าสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพียงอย่างเดียวไม่ต้องสมัครสมาชิกซ้ำ ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0 2441 0602 - 10 ต่อ 1307 หรือนายอภิชาติ  มหิงสพันธุ์ โทรศัพท์ 08 5076 6482 หนังสือราชการ


จุลสารลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2565

 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการสาธารณะภัยและความปลอดภัยทางถนน และเพื่อใช้เป็นสื่อรณรงค์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ และเสริมสร้างจิตสำนักด้านความปลอดภัย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ และสามารถดาวน์โหลดจุลสารในรูปแบบ E-book โดยสแกน QR Code ตามหนังสือราชการ

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

การเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

ด่วนที่สุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา 2565 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หนังสือราชการ

คู่มือแนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนด้านความปลอดภัย ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Infographic แนวทางการเตรียมความพร้อมฯ
 
Infographic แนวทางการรณรงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบสำรวจความคิดเห็นต่อกิจกรรมในโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564”

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ขอความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสพป.กทม. และบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนภายใต้โครงการฯ จำนวน 138 โรงเรียน ดำเนินการกรอกแบบสำรวจ ความคิดเห็นต่อกิจกรรมในโครงการอายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ ประจำปีการศึกษา 2564” ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณช่อทิพย์  จิรชัยรัตนสิน โทรศัพท์ 08 1101 6563 หรือ 08 6785 1758 หนังสือราชการวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

โปสเตอร์แผนเผชิญเหตุ IAP ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด่วนมาก สพฐ. จัดทำโปสเตอร์แผนเผชิญเหตุ เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถรับมือสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเกี่ยวกับการระบาดของโรค โดยให้สถานศึกษานำไปปิดประกาศในพื้นที่ที่เหมาะสม หนังสือราชการ