วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กยศ.แจ้งขยายเวลาเปิดระบบ e-studentloan

ด่วนที่สุด ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2560 ดังนั้น ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต์ของ สพฐ. ตามเว็บลิ้งนี้ค่ะ  https://www.studentloan.or.th/index.php/news/detail/161
เพื่อให้สถานศึกษาแจ้งนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เข้ามาดำเนินการในระบบในทันตามกำหนด

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทุนการศึกษา"พระยาวิเศษศุภวัตร์และคุณหญิงศวงษ์ วิเศษศุภวัตร์" ปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา "พระยาวิเศษศุภวัตร์และคุณหญิงศวงษ์ วิเศษศุภวัตร์" ปีการศึกษา 2560 
จำนวน 21 ทุนๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  126,000  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
จึงขอให้ สพม.ที่เกี่ยวข้องมอบเงินให้นักเรียนทุน และขอให้จัดส่งใบสำคัญรับเงิน ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 
หนังสือแจ้งการโอนเงิน  หนังสือแจ้งอนุมัติรายชือนักเรียนทุน

ขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

ด่วนมาก ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งพบปัญหาการฝ่าฝืน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงขอความร่วมมือ สพป./สพม.แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  หนังสือราชการ  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แจ้งโอนเงินทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักการคลังและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประปีการศึกษา 2560 ให้แก่ สพม.ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 42 เขตๆ ละ 2 ทุน รวม 84 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท แบ่งเป็นทุนระดับ ม.ต้น ทุนละ 4,000 บาท ทุนระดับ ม.ปลาย ทุนละ 6,000 บาท หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

ด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก อย่างจริงจังในโรงเรียนอนุบาล สถานศึกษาและชุมชน หนังสือราชการ

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา

ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และมติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี หนังสือราชการ

โครงการ Horse Young Write Awards 2017

ด้วย บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการ Horse Young Write Awards 2017 จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีความสนใจส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกโดยตรงที่บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2560 หนังสือราชการ