วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

การจัดทำรายงานและการติดตามผลทุนพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย ตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย พ.ศ.2562

ตามที่ สำนักอำนวยการ สพฐ.ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ดูแล เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักอำนวยการ ได้จัดทำข้อมูลและแบบรายงานตามระเบียบไว้บริการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบบข้อมูลรายบุคคล ตามข้อ 1 แบบส่งต่อสถานศึกษา  (word) แบบฟอร์ม สป.ศธ.1 2 3 4 5  (excel) แบบรายงานการใช้จ่ายเงินภาคใต้  แบบรายงานการใช้จ่ายเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง แบบรายงานผลการเรียน คู่มือ เว็บข่าว สพฐ.

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงานกำหนดจัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดาวโหลดหลักเกณฑ์ได้ที่ www.oshthai.org รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หนังสือราชการ