วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

ด่วนที่สุด ด้วยในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นช่วงฤดูหนาว สพฐ.จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว และได้แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว โดยขอให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลตามแบบไปยังเขตตรวจราชการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประธานเขตตรวจราชการปฏิบัติงาน) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และขอให้ประธานเขตตรวจราชการรวบรวมข้อมูลส่งให้กับ สพฐ. ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หนังสือราชการ  ประกาศ  คำสั่ง  แบบรายงานสรุปนักเรียนที่ประสบภัยหนาว