วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รถรับ - ส่งนักเรียน

กรมควบคุมโรค ขอความอนุเคราะห์ สพฐ. กำชับหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุรถรับ - ส่ง นักเรียน เพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มาตรการด้านกฎหมายกับความปลอดภัย รวมถึงมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเกิดการแก้ปัญหาในภาพรวมโดยบูรณาการร่วมกับพื้นที่ หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กำชับ เน้นย้ำแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด่วนที่สุด ขณะนี้พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มสูงขึ้น สพฐ. ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในสังกัด จึงขอให้ สพท. และ สศศ. กำชับสถานศึกษาในสังกัด ถือปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางอย่างเคร่งครัด หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย

สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. ดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ทราบ เพื่อดำเนินการและถือปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเด็กปฐมวัย โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจาก QR Code  และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนันท์วลักษ์ สุขานนท์สวัสดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 08 0449 7479 หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ชุดสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับนักเรียน ในโรงเรียนเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร กำหนดชุดสิทธิประโยชน์สำหรับกลุ่มเด็กนักเรียน และการสนับสนุนการจัดบริการตรวจคัดกรองสุขภาพนักเรียนโดยหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยชุดสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเชิงรุกในโรงเรียน สำหรับกลุ่มเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565 และขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียน ในการอนุญาตและอำนวยความสะดวกในการจัดบริการดังกล่าวให้กับหน่วยบริการภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เข้าให้บริการในโรงเรียนของท่าน ทั้งนี้ หากการบริการไม่เป็นไปตามแนวทางการดำเนินงานที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร กำหนด หรือมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิ และการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร หมายเลขโทรศัพท์ 06 1420 3252 หรือ 0 2142 1000 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 13

คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย “MU Safe School” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 13 (MU Safe School Virtual Workshop 13) หัวเรื่อง ภัยพิบัติเรื่องใกล้ตัว เรื่อง อัคคีภัยป้องกันได้ พร้อมจัดการให้ปลอดภัย ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom application Meeting และ Facebook Live สพฐ. จึงขอให้ สพท. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้ครู และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0 2441 0602 - 10 ต่อ 1307 หรือนายอภิชาติ  มหิงสพันธุ์ โทรศัพท์ 08 5076 6482 หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565

สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์จุลสาร ลด-หยุด-ภัย ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2565 ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ  หนังสือราชการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565

สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด หนังสือราชการ