วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565

การให้ทุนการศึกษาต่อเนื่องแก่นักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์

 สพฐ. ขอเรียนว่า มูลนิธิฯ ได้มีหนังสือขอความร่วมมือไปยังสถานศึกษาที่มีนักเรียนผู้รับทุนมูลนิธิฯ ที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พิจารณาว่าหากนักเรียนทุนประสงค์จะศึกษาต่อ และสมควรได้รับทุนต่อเนื่องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ ของมูลนิธิฯ ที่กำหนดไว้ โดยให้จัดส่งใบสมัครขอรับทุนต่อเนื่องให้มูลนิธิฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 หากเลยกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุนต่อเนื่อง และนักเรียนทุนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มูลนิธิฯ ได้มีหนังสือแจ้งนักเรียนทุนโดยตรงว่าหากประสงค์จะศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ให้เขียนจดหมายแจ้งมูลนิธิฯ ทราบโดยตรง รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ในการนี้มูลนิธิฯ ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งกำชับสถานศึกษาที่มีนักเรียนทุนดำเนินการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาที่มูลนิธิฯ กำหนด ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิฯ หมายเลขโทรศัพท์ 02 354 7391-4 หนังสือราชการ  และ รายชื่อนักเรียนทุน 219 คน

การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการขับเคลื่อนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2565 พร้อมแจ้งข้อมูลการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 14 ปีการศึกษา 2565 ให้โรงเรียนในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง หนังสือราชการ

วันพุธที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2565

แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย

 สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงการสาธารณภัยต่างๆ อันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้พร้อมกำชับให้ระมัดระวังป้องกันกรณีเด็กจมน้ำ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์สาธารณภัยได้จากเว็ปไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หรือเว็บไซต์ศูนย์นิรภัย http://www.nirapai.com/1784/index.php/th/ หนังสือราชการ

ขอความร่วมมือประเมินมาตฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS)ผ่านแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID PLUS

เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดมีส้วมที่ถูกสุขอนามัย จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาที่สนใจ เข้าร่วมประเมินรับรองมาตราฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ผ่านแพลตฟอร์ม TSC+ ได้ที่ http://stopcovid.anamai.moph.go.th.รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย นางสาวเกศกนก หอดขุดทด โทรศัพท์ 0 2590 4462 , 0 2590  4330 และ 0 2590 4395 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์การตอบแบบติดตามผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2

สพฐ. ขอให้ สพท. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 - 4 ตอบแบบติดตามผู้รับทุนฯ ผ่านระบบ Google Form หนังสือราชการ

นักเรียนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3/2562 ที่เตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

สพฐ. ขอความร่วมมือ สพท. ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนทุนฯ จัดส่งแบบส่งต่อผู้รับทุนฯ สรุปแบบรายงานผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อฯ แจ้งครูผู้ดูแลนักเรียนทุน และนักเรียนทุนดำเนินการตามคำแนะนำสำหรับนักเรียนทุนฯ โดให้ส่งเอกสารให้ สพฐ. ภายในเดือนพฤษคม 2565 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์งานและเชิญชวนเข้าร่วม "การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน"

สพฐ. ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด แจ้งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยี สมัครเข้าร่วม “การประกวดแข่งขันเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน” เพื่อพัฒนาระบบต้นแบบ (Prototype) เทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับในสำหรับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจัดโดยกรมการขนส่งทางบก รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาววริศรา จำปา โทร. 06 1761 1865 หรือทาง Facebook : โครงการเทคโนโลยีแจ้งเตือนการหลับใน หนังสือราชการวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

ขยายระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา

ครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ ได้ขยายระยะเวลาการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจากเดิมวันที่ 31 มีนาคม 2565 เป็นวันที่ 30 เมษายน 2565 จึงขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook page “หน้าใหม่ไม่สูบ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวันวิสาข์  ชัยหาญ หมายเลขโทรศัพท์ 09 5490 2579 E-mail : wanwisac7@gmail.com หนังสือราชการ