วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน

ด่วนมาก กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศเรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562 ความว่า ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะสูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงฤดูดังกล่าว มักจะเกิดโรค อุบัติเหตุและสาธารณภัย ซึ่งจะสร้างความเสียหาย เป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน สพฐ. จึงขอให้ สพป. / สพม. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ทราบถึงการเกิดโรค อุบัติเหตุและการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน โดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เฝ้าระวังและป้องกันทรัพย์สินของชุมชน สาธารณสมบัติของส่วนรวม หนังสือราชการวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

ด่วนที่สุด คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ลงมติ รับทราบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ถูกต้อง ชัดเจน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว สพฐ. จึงขอให้ สพป. / สพม. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวต่อไป หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว

ด่วนที่สุด สพฐ. มีความห่วงใยกรณีเกิดแผ่นดินไหวบนบก ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง จำนวน 22 ครั้ง ขนาดสูงสุดเวลา 16.05 น. (20 ก.พ. 62) วัดได้ขนาด 4.9 ความลึก 21 กิโลเมตร บริเวณ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา จึงขอให้สพป. / สพม. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดศึกษาวิธีรับมือและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ วางแผนการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงภัยและผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว โดยกำชับย้ำเตือนให้สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และรายงานสถานการณ์ให้ สพฐ. ทราบ ตามแบบรายงาน เมื่อเกิดเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อเผยแพร่ความรู้ธรณีพิบัติภัยได้ที่ เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี <กดหนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดย พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานรณรงค์ให้งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ สพฐ. จึงขอให้ สพป. / สพม. และ สศศ. ประชาสัมพันธและรณรงค์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า

ด่วนมาก ในระยะนี้หลายพื้นที่อยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ส่งผลให้เกิดการเผาในที่โล่งแจ้ง จากพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศ ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการเผาขยะในชุมชนและไฟป่า เผาป่าเพื่อหาของป่า และควันจากยานพาหนะ ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งกำเนิดปัญหาฝุ่นละออง ประกอบกับอากาศที่แห้ง มีลมแรง จึงมักจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย สถานที่ราชการ บ้านพักครู รวมทั้งบ้านพักอาศัย มีความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้ หลายบริเวณมีเขม่าจากการเผาปลิวไปในอากาศ และส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง เกิดหมอกควันในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด สพฐ. จึงขอความร่วมมือในการกำชับย้ำเตือนสถานศึกษาให้ความสำคัญและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า หนังสือราชการ 

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ สพฐ. ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอชื่อให้คณะทำงานพิจารณารางวัลบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คัดเลือกรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562
ทั้งนี้ให้ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานฯ ไปยัง สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือทาง E-mail : network.alc@gmail.com ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐวรรณ  ขุนบุญ โทรศัพท์ 08 3038 6202 ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การดำเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุด สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แจ้งเรื่องการดำเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการ 

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

ด่วนที่สุด สพฐ. ได้กำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด หนังสือราชการ