วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

การอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

 ด่วนที่สุด แจ้ง สพม. และสพป.  เรื่อง การอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3, รุ่นที่ 4, และรุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 ด่วนที่สุด แจ้ง สพม.    สพป. เรื่อง การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3, รุ่นที่ 4, และรุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

การจัดอบรมหลักสูตร Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน และหลักสูตร คัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม จำนวน 2 หลักสูตร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


            หลักสูตร Happy Money เคล็ดลับสร้างสุขทางการเงิน ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ลงทะเบียน 


            หลักสูตรคัมภีร์พี่เลี้ยงการเงิน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 17.00 น.

 


โดยดำเนินการถ่ายทอดสดการอบรมทั้ง 2 หลักสูตรผ่าน OBEC Channel www.obectv.tv  Facebook OBEC Channel  Youtube OBEC TV และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการอบรม ผู้เข้าร่วมอบรมไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสามารถรับวุฒิบัตรออนไลน์ได้

 หนังสือราชการ

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวรา  ไล้บางปิ้ง โทรศัพท์ 0 2009 9815 หรือ 09 6535 6424 และ คุณทวิดา  พลสิทธิ์ โทรศัพท์ 0 2009 9832 หรือ 09 9326 1424


วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

กำชับเน้นย้ำแนวปฏิบัติระหว่างเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด่วนที่สุด  สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. กำชับสถานศึกษาถือปฏิบัติ ดังนี้

1. ปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

2. ปฏิบัติตามแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยสถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดทำแผนเผชิญเหตุตามมาตรการป้องกันตามระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

3. กรณีที่มีความจำเป็นตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดให้มีการตรวจคัดกรองด้วย ATK หรือวิธีการอื่น ๆ ขอให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนบุคลากรและชุดตรวจที่ได้มาตรฐาน หรือตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นชอบ

หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

โครงการประเมินสถานศึกษาด้านความปลอดภัยในการจัดประสบการณ์การรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวม (Holistic School Safety)

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ สพท. ดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัด กรอกข้อมูลแบบประเมินสถานศึกษาด้านความปลอดภัย โครงการประเมินสถานศึกษาด้านความปลอดภัยในการจัดประสบการณ์การรับมือจากปัจจัยเสี่ยงแบบองค์รวม (Holistic School Safety) ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เพื่อจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของนักเรียน ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีโรงเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ โรงเรียนคุณภาพชุมชน 183 โรงเรียน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 77 โรงเรียน และโรงเรียน Stand Alone 89 โรงเรียน หนังสือราชการ

ทั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัชชาวรรณ คุ้มสุวรรณ 06 3901 1241

การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา รองรับการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. ดำเนินการแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษาผ่าน TSC+ ในระบบ MOECOVID เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดแนวทาง 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษา ข้อ (1) สถานศึกษาประเมินความพร้อมเปิดเรียนผ่าน TSC+ และรายงานการติดตามประเมินผลผ่าน MOECOVID” ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้ารอบการลงสำรวจพื้นที่เพื่อดูข้อมูลเชิงประจักษ์ ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ประจำปี 2564

ด่วนที่สุด ตามที่ มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ สพฐ. ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ  “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” (พ.ศ. 2563 - 2568) เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา และได้เริ่มดำเนินการเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ รวมมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,003 โรงเรียน เมื่อพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ได้กำหนด โดยคัดเลือกโรงเรียนจำนวน 30 โรงเรียน ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์มากที่สุด เพื่อลงพื้นที่สำรวจและดูข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่จริง บัดนี้ มูลนิธิฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกรอบที่ 1 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ สพป. ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้ หนังสือราชการ

1. แจ้งผลการคัดเลือกให้โรงเรียนในสังกัดทราบ พร้อมดำเนินการจัดเตรียมรายละเอียดและความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการลงสำรวจพื้นที่

2. มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อร่วมลงพื้นที่ สนับสนุนข้อมูลและให้ความคิดเห็นกับคณะกรรมการเพิ่มเติม พร้อมขอความอนุเคราะห์รถยนต์ (ตู้) พร้อมพนักงานขับรถ เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ดังกล่าวขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกไลน์กลุ่ม “โรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ” ภายใต้โครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ”

ด่วนมาก สพฐ. แจ้ง กรณี มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ขอยกเลิกไลน์กลุ่มเดิมทั้ง 5 กลุ่ม และสร้างไลน์กลุ่มใหม่ จึงขอให้ สพป. ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัดที่มีรายชื่อเข้าร่วมไลน์กลุ่มโดยมีผู้เข้าร่วมไลน์กลุ่มจำนวน 4 คน ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ครูผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพอนามัย แม่ครัวหรือพ่อครัวประจำโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน

2. มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการอาหารกลางวันเข้าร่วมไลน์กลุ่ม จำนวน 1 คน และส่งแบบตอบรับ ให้มูลนิธิฯ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 หนังสือราชการวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 16)

ด่วนที่สุด สพฐ. มีประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 16) ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

แจ้งเตือนการเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย

กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูหนาวตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นเกือบทั่วไป อย่างไรก็ตามในช่วงเริ่มต้นฤดูหนาวในปีนี้ ลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงแปรปรวน โดยจะมีฝนตกในบางช่วงแต่ปริมาณไม่มากนัก ส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นต่อไป

สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรับมือ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงสถานการณ์สาธารณภัยอันจะเกิดขึ้นได้ในห้วงเวลานี้ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์สาธารณภัยได้จากเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สายด่วน 1784 หรือเว็บไซต์ศูนย์นิรภัย หนังสือราชการ