วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

การอบรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  ภาพข่าว สพฐ.  ประมวลภาพ


การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาในโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปีการศึกษา 2560

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ เตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2560 และสร้างความเข้าใจ การเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร. ภาพข่าว สพฐ. ประมวลภาพ


แจ้งโอนเงินทุนการศึกษาเฺฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ด่วนที่สุด  สพฐ.ได้โอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560  หนังสือแจ้งโอนครั้งที่ 1   หนังสือแจ้งโอนครั้งที่ 2

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

การเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย

ด่วนที่สุด  ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีพายุฟ้าคะนอง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อเป็นการเตรียมความช่วยเหลือโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.จึงขอให้ สพป.และสพม.รายงานสถานการณ์ตามแบบฟอร์มจัดส่งให้ สพฐ.ทางเมล์ ka_taton@hotmail.com เพื่อสรุปข้อมูลภาพรวมต่อไป  หนังสือราชการ   แบบรายงาน

การประชุมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประชุมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  หนังสือราชการ  ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนฯ  รายชื่อนักเรียนทุนฯ และจำนวนเงินทุน

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

การเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2560 และสร้างความเข้าใจ การเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

ด่วนที่สุด  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2560 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-5