วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูหนาว

กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ในช่วงเวลาดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม เป็นเหตุให้โรคระบาดหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่าย รวมถึงยังมีภัยจากผลกระทบของธรรมชาติ สพฐ. จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการสอดส่องและสังเกตอาการป่วยของนักเรียน เพื่อป้องกันและลดการระบาดในกรณีเป็นโรคติดต่อ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงโรคระบาด โรคติดต่อ ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ สามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลโรคต่างๆได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th หรือ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เว็บไซต์ https://www.riskcomthai.org/th/index.php  หนังสือราชการทั้งนี้ สำหรับภาคใต้ซึ่งยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นนั้น หากเกิดสถานการณ์อุทกภัย ขอให้รายงาน สพฐ. ทราบทันทีที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ QR Codeวันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน การจุดบั้งไฟ และแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ

สพฐ. ขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงแนวปฏิบัติ หากต้องการปล่อยโคมลอย/โคมควัน หรือจุดบั้งไฟ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ รวมทั้งขอให้สถานศึกษาวางมาตรการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ การเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาลต่างๆที่จะถึงนี้ ตลอดจนขอให้เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์อันตรายจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ วางแผนการเข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นกรณีนักเรียนได้รับอันตรายจากเหตุดังกล่าว หนังสือราชการ