วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

การคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงเตรียมความสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่กระฝึกและคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ และ พัน.ฝึกส่วนหลัง น.ทม.รอ.  ระหว่วงวันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ด่วนที่สุด กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ริเริ่มโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้เรียนต่อสายอาชีพชั้นสูง โดยสนับสนุนทุน จำนวน 2,500 ทุน โดยแบ่งเป็น

1. ทุน 5 ปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องจนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนขยายโอกาส
2. ทุน 2 ปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส./อนุปริญญา) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

โดยนักเรียนผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องเป็นผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสมชนก ลดาดก โทร. 08 5443 2824
หนังสือราชการ 

ศึกษารายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ www.eef.or.th  
หรือ


วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14

ด่วนที่สุด ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) กำหนดจัดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยในงานกำหนดให้มีการมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย สพฐ. จึงขอให้ สพป. / สพม. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด ส่งผลงานวิชาการ ผลงานบุคคล หรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติครั้งนี้  โดยกรอกแบบฟอร์มส่งทาง E-mail : kulleab@gmail.com ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562 หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งการมีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง และสืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มาตรา 35 กำหนดห้ามผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบให้การอุปถัมภ์ สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด รวมถึงการให้การอุปถัมภ์หรือสนับสนุนสถานศึกษา หน่วยบริการวิชาการ และสถาบันวิจัย กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือ ในการปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือไม่ใช่ทรัพย์สินในทุกกรณี หนังสือราชการ

การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้โครงการ "อาหารดีพี่ให้น้อง"

ด่วนที่สุด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ "เทสโก้โลตัส" จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายภายใต้โครงการ "อาหารดีพี่ให้น้อง" โดยเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 150 คน จัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 2 นาทีหรือส่งภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราวถึงความจำเป็นในการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณอาหารตลอดทั้งปี สมัครและส่งโพสลงเฟสบุ๊คตั้งค่าเป็นสาธารณะและติดแท็ก #TescoLotusFoodDonation และ #อาหารดีพี่ให้น้อง เริ่มตั้่งแต่วันที่ 8-23 มีนาคม 2562 ประกาศผลวันที่ 1 เมษายน 2562 รายละเอียดโครงการ