วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา"

 ด่วนที่สุด  แจ้งจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนางานอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา" ในระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2565 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท นครนายก จังหวัดนครนายก

ขอเชิญผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประชุมตามกำหนดการ และจัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมตาม คิวอาร์โค้ดท้ายหนังสือ ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ 5 กันยายน 2565 พร้อมนำส่งผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุม เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) และดำเนินการจัดประชุมตามมาตรการป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาด หนังสือราชการ

 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ

    https://forms.gle/KTBKryzvBXZsg4Af8


วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565

 ด่วนที่สุด  แจ้ง สพม. และ สพป.   สพฐ.ได้ตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติของนักเรียนที่สมควรได้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการ ดังนี้ 

1) ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 6 ปีการศึกษา 2565 

2)สพฐ. จะโอนเงินทุนการศึกษาให้กับนักเรียนตามบัญฃีจัดสรรทุนการศึกษา พร้อมให้ดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารกรุงไทย ในชื่อของนักเรียนทุนร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ดูแลนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี โดยจะโอนเงินภายในเดือนกันยายน 2565 และเมื่อนักเรียนได้รับเงินทุนการศึกษาแล้ว ให้เขียนใบสำคัญรับเงิน พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินทุนการศึกษาและรับรองสำเนาทุกหน้า จัดส่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565

 รุ่นที่ 6 ประกาศ ลว 26 สิงหาคม 2565

รุ่นที่ 6 ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนเฉลิมราช ปีการศึกษา 2565

รุ่นที่ 6 บัญชีจัดสรรเงินทุนการศึกษานักเรียนทุนเฉลิมราช ปีการศึกษา 2565

รุ่นที่ 6 ใบสำคัญรับเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

รุ่นที่ 6 โอนเงิน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SET Guru Talk for OBEC

ด่วนที่สุด เพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นด้านการเงิน การออม และการลงทุนที่จะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต มีจัดอบรม

-หลักสูตร หมดหนี้มีออม ในวันที่ 27 สิงหาคม 2565 

-หลักสูตร วางแผนลงทุนสม่ำเสมอด้วยหุ้นและกองทุน ในวันที่ 24 กันยายน 2565

-หลักสูตร เลือกแผนการลงทุน กบข. ดีมีแต่ได้ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2565

 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม ทั้ง 3 หลักสูตรดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวรา ไล้บางปิ้ง โทรศัพท์ 0 2009 9815 หรือ 09 6535 6524 และ คุณทวิดา พลสิทธิ์ โทรศัพท์ 0 2009 9832 หรือ 09 9326 1424 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง การมอบทุนการศึกษาโครงการ 360 ทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ

ด่วนที่สุด ด้วยสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้จัดทำ "โครงการ 910 ทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยจัดสรรทุนการศึกษา จำนวน 770 ทุน ทุนละ 3,000 บาท โดยผู้มีสิทธิเข้ารับทุนเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอแจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุข

        ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องต่อไป สามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่คิวอาร์โค้ด หรือ ลิงก์ ท้ายหนังสือนี้ หนังสือราชการ       

        1.  หนังสือกรมควมคุมโรค ที่ สธ 0402.2/ว 2251 ลว. 18 ก.ค. 65 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2)

        2. หนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ 0402.2/ว 2253 ลว. 18 ก.ค. 65 ประกาศประทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดต่อโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 พ.ศ. 2565วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีการศึกษา 2565

ด่วนที่สุด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ โลตัส (บริษัทฯ) ดำเนินการจัดโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 โดยร่วมมือกับ สพฐ. คัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร สมทบในการประกอบอาหาร ที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการให้กับนักเรียน จากสาขาของโลตัส มูลค่า 2,500 บาทต่อเดือน หรือ 17,500 บาท ต่อปีการศึกษา เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงอาหารที่ดีมีประโยชน์ ปลอดภัย และถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กไทยมีร่างกายที่แข็งแรงและมีพลังในการเรียนรู้ สพฐ. จึงขอให้ สพป. ดำเนินการแจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัดที่ได้รับคัดเลือก ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการให้บริษัทฯ พร้อมทั้งเข้าร่วม Line Open Chat สำหรับโรงเรียนในโครงการ เพื่อรับข่าวสารของโครงการ ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปริญญาภร  กลิ่นเทศ โทรศัพท์ 09 8827 4882 หนังสือราชการ
วันพุธที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทย ประจำปี 2564 - 2565 ของสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย

ด่วนที่สุด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย ดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม เรื่อง สถานการณ์ปัญหาของเด็กและเยาวชนไทยประจำปี 2564 - 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจสถานการณ์เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ รวมถึงผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อนำมาจัดทำรายงานสถานการณ์เด็กและเยาวชนจากมุมมองของเด็กและเยาวชน และนำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด รวมทั้งเด็กและเยาวชนทั่วไปทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาในการจัดเก็บแบบสอบถาม ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจ้งนักเรียนทราบต่อไป หนังสือราชการ
วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว

 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอความร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์หนังสือ "คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว" จึงให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและใช้ประโยชน์ในการปฎิบัติงานต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจาก QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นายฐากูร ถวิลรัก เบอร์โทรศัพท์ 065 671 7060

หนังสือราชการ