วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

ด่วนที่สุด  สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้
1. ให้สถานศึกษาในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
2. ให้สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการและสมุทรสาคร
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเป็นนโยบายในการประกาศปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งอาจกระทบต่อการสอบ O-NET ของนักเรียน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ที่จะเปิดทำการสอนได้ตามปกติ
3. กำชับสถานศึกษาในสังกัดวางแผนรับมือสถานการณ์ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุมต่อไป
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุม


ด่วนที่สุด ด้วย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่ผ่านมา พบเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง สพฐ. จึงขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามหนังสือที่แนบ หนังสือราชการ


วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

ด่วนที่สุด สพฐ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จึงได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ ๐ 2288 5926, 0 2288 5567, 0 288 5568 โทรสาร 0 2281 2283 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ "ปาบึก" (PABUK)

ด่วนที่สุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พายุดีเปรสชั่นที่จะเคลื่อนผ่านแหลมญวนและลงอ่าวไทย ซึ่งขณะนี้ พายุ "ปาบึก" (PABUK) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) แล้ว สพฐ.แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์อุทกภัย ซึ่งจะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 3 – 5 มกราคม 2562 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ ดังนี้ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล

สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์อุทกภัย ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนทราบ หากเกิดสถานการณ์สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0 2637 3000 , 0 2243 0020 ถึง 27 หรือ สายด่วน 1784 

ทั้งนี้ ขอให้รายงานสถานการณ์ให้ สพฐ. ทราบที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ QR Code เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป หนังสือราชการ