วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "โรงเรียนสุขหรรษา"

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "โรงเรียนสุขหรรษา" โดยมี หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีช อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 100,000 บาท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2  ภาพกิจกรรมวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การคัดเลือก คัดสรร ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด โครงการทุนการศึกษาภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)" ได้แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากนักเรียนทุน รุ่นที่ 6 จำนวน 72 คน เพื่อรับการคัดเลือก คัดสรร ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 จึงขอให้ สพป./สพม.ที่เกี่ยวข้องแจ้งครูที่มีรายชื่อจัดส่งรายละเอียดข้อมูลเข้ารับการพิจารณา ส่งตรงถึงโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (เกียรติศักดิ์ จุรุเทียบ 0-2288-5581)  หนังสือราชการ  บัญชีรายชื่อครู

การรายงานผลการดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ครั้งที่ 1

ด่วนมาก  สพฐ.ขอให้ สพป.ที่มีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ รายงานผลการดำเนินงานทุนการศึกษาฯ ครั้งที่ 1 โดยขอให้จัดส่งแบบรายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560  หนังสือราชการ   แบบรายงาน

ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ.กรอ.เพื่อชาติ

ด่วนที่สุด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการจูงใจสำหรับโครงการ กยศ.กรอ.เพื่อชาติ สพฐ.จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการยื่นความประสงค์โดยตรงที่กองทุน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (อัจฉรา มันวงษ์ 0-2288-5581)  รายละเอียด

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การมอบเงินทุนพระราชทานสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้

ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร พระราชทานเงินให้ สพฐ.เพื่อมอบเป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 27 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 14,899,000 บาท สพฐ.ได้โอนเงินดังกล่าวให้ สพป.ที่มีนักเรียนทุนพระราชทานฯ ได้แก่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  สพป.สงขลา เขต 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 สพป.ชุมพร เขต 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และสพป.ตรัง เขต 1 เรียบร้อยแล้ว หนังสือแจ้งโอนเงินครั้งที่ 1   หนังสือแจ้งโอนเงินครั้งที่ 2  บัญชีการโอนเงิน

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 77 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ให้แก่นักเรียนในสังกัด และขอให้จัดส่งใบสำคัญรับเงินส่งถึง สพฐ.ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (อัจฉรา มันวงษ์ 0-2288-5581)  รายละเอียด หนังสือแจ้งโอนเงิน

การมอบเงินกองทุน ถาวร-นิภา รัศมีดารา ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.ได้อนุมัติเงินกองทุน ถาวร -นิภา รัศมีดารา ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยผู้ได้รับทุนได้รับการคัดเลือกจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 9 ราย ได้แก่ข้าราชการครูในสังกัด สพป.กทม. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพป.อุดรธานี เขต 1 และ 4 สพม.22  23  24  37  และ39 รายละเอียด  หนังสือแจ้งโอนเงิน

การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"

ด่วนที่สุด ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ทุกจังหวัด รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.ปีการศึกษา 2560 ซึ่งการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 จะมีศึกษาธิการจังหวัด ประสานงานปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สพฐ.จึงขอให้ สพท.ให้ความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ม.ท.ศ.ปีการศึกษา 2560 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560 (เกียรติศักดิ์ จุรุเทียบ 0-2288-5581) หนังสือราชการ

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"

สพฐ.ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติตามบริบทของตนเอง ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ส่งแนวทางหรือประเด็นในการประชาสัมพันธ์ และได้กำหนดจัดกิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2

ด่วนมาก ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จำนวน 190 ทุนๆ ละ 25,000 บาท ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพม.ทุกเขต จึงขอให้ สพม.ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจำนวนตามบัญชีจัดสรร โดยจัดส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จัดส่งถึง สพฐ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อัจฉรา มันทวงษ์ 0-2288-5581  รายละเอียด  คู่มือทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2

การคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9

ด่วนที่สุด  สภาพัฒน์ได้จัดส่งแนวทางการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9 และแบบฟอร์มการคัดเลือกเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9  แนวทางการดำเนินงาน    แบบรายงาน จ.01 (จังหวัด)  แบบรายงาน จ.02 (นักเรียน) 

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การมอบทุนการศึกษากองทุนหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปีการศึกษา 2560

สพฐ.อนุมัติทุนการศึกษากองทุนหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน 26 ทุน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 13 ทุนๆ ละ 1,500 บาท และระวดับมัธยมศึกษา จำนวน 13 ทุนๆ ละ 2,000 บาท จึงขอให้ สพป.ที่ได้รับการจัดสรรจัดส่งแบบประวัตินักเรียน ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียด

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์ครงการประกวดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "พลังความดี...เพื่อพ่อ"

บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "พลังความดี...เพื่อพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พ่อหลวง รัชกาลที่ 9" ด้วยทรงมีพระราชปธิธาน "เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม มาตลอด 70 ปี"         รายละเอียด

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเฝ้าระวังความปลอดภัย

ด่วนที่สุด มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดกฎหมายได้ สพฐ.จึงขอให้ สพป.สพม.และสศศ. สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มจัดส่ง สพฐ.ภายในเดือนมิถุนายน 2560 รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ติดตามการมอบเงินทุนการศึกษา กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)

ด่วนที่สุด บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ได้รับทุน ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) ที่ยังไม่ได้จัดส่งหนังสือตอบขอบคุณ จำนวน 26 โรงเรียน สพฐ.จึงขอให้ สพป.สพม. รวบรวมใบสำคัญรับเงินดังกล่าว ส่งถึง สพฐ. ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เพื่อ สพฐ.จะได้รวบรวมจัดส่งให้บริษัทฯ ต่อไป  รายละเอียด