วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2560

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 รวม 77 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 154,000 บาท จึงขอให้ สพป.ที่ได้รับจัดสรรดำเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับ ป.5-6 โดยให้จัดส่งรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกพร้อมโครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งให้มูลนิธิฯ ต่อไป  หนังสือราชการและบัญชีจัดสรรทุน

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

การเตรียมพร้อมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือสถานศึกษาเตรียมความพร้อมตามคำแนะนำในการป้องกันการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ในฤดูกาลระบาดประจำปี ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014 หนังสือราชการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์  กำหนดเปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561 หนังสือราชการและรายละเอียด

การสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด คณะกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม โดยกองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุกำหนดจัดการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2561 ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด โดยให้จัดส่งแบบเสนอรายชื่อผู้สูงอายุ ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561 หนังสือราชการและรายละเอียด

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปลอดบุหรี่และสุุรา

ด่วนที่สุด กรมควบคุมโรค ขอเรียนเชิญ สพป.และโรงเรียนในสังกัด 36 โรง ตามบัญชีรายชื่อ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ออบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานสถานศึกษาระดับประถมศึกษาปลอดบุหรี่และสุรา ในระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. โดยให้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 16 มกราคม 2561 หนังสือราชกาาร

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

การโอนเงินทุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษาโครงการนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 210 ทุนๆ ละ 12,500 บาท (สำหรับการโอนเงินสำนักการคลังจะแจ้งหนังสือทาง SMART-OBEC อีกครั้ง) หนังสือราชการและรายชื่อนักเรียนทุน/จำนวนเงินทุน

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561

ด้วย มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครนักเรียนทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี โดยเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 เพื่อรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 มีนาคม 2561  หนังสือราชการและเอกสารประกอบการสมัครขอรับทุน