วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565

กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที 19 กันยายน 2565 โดยยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จากโรคติดต่ออันตราย และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565 เพิ่มโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ประกอบกับ กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ดังนั้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ QR code จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษแจ้งสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติต่อไป หนังสือราชการขอความร่วมมือดำเนินการตามสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

ประธานคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 และ (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาดำเนินการตามสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อดำเนินงานและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หนังสือราชการ
ขอส่งสื่อ “เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี” การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาด ทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564

กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันราชานุกูล จัดทำโครงการผลิตสื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายมีเครื่องมือ แนวทางองค์ความรู้ สนับสนุนการดำเนินงานส่งสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็กในการพัฒนาเด็กให้เติบโตขึ้นเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศ ได้ส่งสื่อ "เดินหน้า สร้างเด็กไทย ไอคิวดี" การสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เด็กไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการสำรวจสถานการณ์ระดับสติปัญญา (IQ) และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง แก่บุคลากรทางการศึกษา ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กไทย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการอ้างอิง และใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย หนังสือราชการ