วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขอความร่วมมือดำเนินการตามสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565

ประธานคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อพิจารณาแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 และ (ร่าง) แผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2565 – 2570 จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาดำเนินการตามสรุปรายงานการประชุมดังกล่าว เพื่อดำเนินงานและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หนังสือราชการ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น