วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

ด่วนที่สุด สพฐ. ออกประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขอให้ สพท. และ สศศ. ยกเลิกการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ผ่านระบบ E – COVID 19 Report ที่ https://covidcenter.obec.go.th หนังสือราชการ