วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์การเข้าดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ด่วนที่สุด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแจ้งระเบียบคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการที่สถานศึกษาจะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุน พ.ศ.2560 สพฐ.ขอให้ สพท.แจ้งสถานศึกษาที่จะเข้าร่วมดำเนินงานกับกองทุนจัดส่งเอกสารโดยตรงกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หนังสือราชการ

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แผนบูรณาการป้องก้นและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

ด่วนที่สุด ด้วย คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน รณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 สพฐ.จึงขอให้ สพป.สพม.และสศศ.ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานต่อไป หนังสือราชการและแผนบูรณาการฯ

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ.รับมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท จากนายก้องภพ รื่นศิริ ประธานกรรมการมูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ เพื่อนำเงินมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมอาคาร สพฐ.4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ.


วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การมอบทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560

ด่วนมาก ด้วย บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้แจ้งการมอบทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 374 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 2,503,000 บาท หนังสือราชการและบัญชีรายชื่อ

แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการ  บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 2 บัญชีรายชื่อรุ่นที่ 3

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560

แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า

ด่วนที่สุด ด้วย สพฐ.มีความห่วงใยการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่าเนื่องจากสภาพภูมิอากาศมีความแห้งแล้ว บางพื้นที่มีการเผาป่าทำให้เกิดอัคคีภัยได้ง่าย จึงต้องมีความระวังการเกิดไฟไหม้อาคารเรียน บ้านพักครู สถานที่ราชการ ฯลฯ สพฐ.จึงขอความร่วมมือในการกำชับย้ำเตือนสถานศึกษาให้ความสำคัญและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่าอย่างเคร่งครัด หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา

ด่วนที่สุด ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดเรียงความ ในหัวข้อ "ชวนพ่อ เลิกบุหรี" โดยให้สมัครและจัดส่งผลงานภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 รายละเอียดกิจกรรมดูได้จากเว็บไซต์ http://www.quitforking.com หนังสือราชการและใบสมัคร

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

ด่วนที่สุด ด้วยในช่วงระยะเวลาระหว่างเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปีเป็นช่วงฤดูหนาว สพฐ.จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว และได้แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว โดยขอให้ทางเขตพื้นที่การศึกษาจัดส่งข้อมูลตามแบบไปยังเขตตรวจราชการ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ประธานเขตตรวจราชการปฏิบัติงาน) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 และขอให้ประธานเขตตรวจราชการรวบรวมข้อมูลส่งให้กับ สพฐ. ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 หนังสือราชการ  ประกาศ  คำสั่ง  แบบรายงานสรุปนักเรียนที่ประสบภัยหนาว

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว

ด่วนที่สุด  สพฐ.แจ้งกำชับย้ำเตือนให้สถานศึกษาในสังกัด เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานตามแนวทางของประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาวของประเทศไทย หนังสือราชการ

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

บริษัท กรุงไทย การไฟฟ้า จำกัด จัดงาน "แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ (ภาค 2) ไทยแลนด์ 4.0 ปี 2560-2579 มองไปอีก 20 ข้างหน้า"

ด่วนที่สุด ด้วย บริษัท กรุงไทย การไฟฟ้า จำกัด จัดงาน "แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ (ภาค 2) ไทยแลนด์ 4.0 ปี 2560-2579 มองไปอีก 20 ปีข้างหน้า" สพฐ.จึงขอให้ สพม.และสพป.แจ้งสถานศึกษาที่มีนักเรียนทุน หากประสงค์เข้าร่วมงาน จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน โดยตรงถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หนังสือราชการ

กำชับให้ระวังนักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัด

ด่วนที่สุด ด้วยใกล้ถึงเทศกาลงานประเพณีลอยกระทง สพฐ.ขอให้ สพป.และสพม.กำชับสถานศึกษาให้ดูแลนักเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้และการได้รับบาดเจ็บจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัด หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แนวทางการเฝ้าระวังอันตรายจากเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน

ด่วนมาก  สพฐ.แจ้งการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้ สพป.สพม.และสศศ.เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดนำแนวทางในการเฝ้าระวังอันตรายจากเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน  หนังสือราชการ

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เลขาธิการ กพฐ. ได้ดำเนินรายการผ่าน "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เรื่องแจ้งเตือนการรายงานเพื่อเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย

ด่วนที่สุด ตามที่ เลขาธิการ กพฐ. ได้รายการผ่าน "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เรื่องแจ้งเตือนการรายงานเพื่อเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย นั้น  สพฐ. ขอให้ สพป./สพม. ติดตามสถานการณ์ และเป็นผู้สรุปรายงานข้อมูลภาพรวมเป็นรายเขตพื้นที่ (กรุณาอย่าแจ้งให้โรงเรียนส่งโดยตรงเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนและตกหล่น) ตามแบบดังนี้
1 แบบรายงานสรุปความเสียหายผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  
2 แบบสำรวจสรุปภาพรวมรายเขต
3 แบบสำรวจ (รายบุคคล) (รายงานเฉพาะกรณีมีบิดา มารดา เสียชีวิต)

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การสำรวจข้อมูลนักเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอให้ สพป.สพม.และสศศ.สำรวจข้อมูลนักเรียนในสังกัดที่บิดา มารดา เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2560  หนังสือราชการ  แบบสรุปข้อมูลภาพ  แบบรายงานข้อมูลรายบุคคล

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การมอบทุนการศึกษา กองทุนรักดี สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งโอนเงินทุนการศึกษา กองทุนรักดี สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 25 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 ทุนๆ ละ 4,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทุนๆ ละ 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

การอบรมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  ภาพข่าว สพฐ.  ประมวลภาพ


การประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุนการศึกษาในโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ปีการศึกษา 2560

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ เตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2560 และสร้างความเข้าใจ การเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ระหว่างวันที่ 23-25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร. ภาพข่าว สพฐ. ประมวลภาพ


แจ้งโอนเงินทุนการศึกษาเฺฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ด่วนที่สุด  สพฐ.ได้โอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560  หนังสือแจ้งโอนครั้งที่ 1   หนังสือแจ้งโอนครั้งที่ 2

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560

การเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัย

ด่วนที่สุด  ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝน มีพายุฟ้าคะนอง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน เพื่อเป็นการเตรียมความช่วยเหลือโรงเรียน นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สพฐ.จึงขอให้ สพป.และสพม.รายงานสถานการณ์ตามแบบฟอร์มจัดส่งให้ สพฐ.ทางเมล์ ka_taton@hotmail.com เพื่อสรุปข้อมูลภาพรวมต่อไป  หนังสือราชการ   แบบรายงาน

การประชุมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดการประชุมโครงการปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2560 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  หนังสือราชการ  ประกาศรายชื่อนักเรียนทุนฯ  รายชื่อนักเรียนทุนฯ และจำนวนเงินทุน

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

การเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2560 และสร้างความเข้าใจ การเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

ด่วนที่สุด  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดการประชุมการเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2560 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. หนังสือราชการ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4-5

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560

กยศ.แจ้งขยายเวลาเปิดระบบ e-studentloan

ด่วนที่สุด ด้วยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ขยายระยะเวลาการเปิดระบบ e-Studentloan
ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 5 ตุลาคม 2560 ดังนั้น ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ทางเว็บไซต์ของ สพฐ. ตามเว็บลิ้งนี้ค่ะ  https://www.studentloan.or.th/index.php/news/detail/161
เพื่อให้สถานศึกษาแจ้งนักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืม เข้ามาดำเนินการในระบบในทันตามกำหนด

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ทุนการศึกษา"พระยาวิเศษศุภวัตร์และคุณหญิงศวงษ์ วิเศษศุภวัตร์" ปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษา "พระยาวิเศษศุภวัตร์และคุณหญิงศวงษ์ วิเศษศุภวัตร์" ปีการศึกษา 2560 
จำนวน 21 ทุนๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  126,000  บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) 
จึงขอให้ สพม.ที่เกี่ยวข้องมอบเงินให้นักเรียนทุน และขอให้จัดส่งใบสำคัญรับเงิน ภายในวันที่ 8 กันยายน 2560 
หนังสือแจ้งการโอนเงิน  หนังสือแจ้งอนุมัติรายชือนักเรียนทุน

ขอความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา

ด่วนมาก ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งพบปัญหาการฝ่าฝืน พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 จึงขอความร่วมมือ สพป./สพม.แจ้งให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย  หนังสือราชการ  พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560

แจ้งโอนเงินทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักการคลังและสินทรัพย์ แจ้งโอนเงินทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประปีการศึกษา 2560 ให้แก่ สพม.ทุกเขตพื้นที่การศึกษา 42 เขตๆ ละ 2 ทุน รวม 84 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท แบ่งเป็นทุนระดับ ม.ต้น ทุนละ 4,000 บาท ทุนระดับ ม.ปลาย ทุนละ 6,000 บาท หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก

ด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเร่งดำเนินการเตรียมความพร้อมตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก อย่างจริงจังในโรงเรียนอนุบาล สถานศึกษาและชุมชน หนังสือราชการ

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม"วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง" ในช่วงเข้าพรรษา

ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2560 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ และมติเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 ขอความร่วมมือให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี หนังสือราชการ

โครงการ Horse Young Write Awards 2017

ด้วย บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการ Horse Young Write Awards 2017 จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดประชาสัมพันธ์นักเรียนที่มีความสนใจส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกโดยตรงที่บริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2560 หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การรายงานสถานการณ์น้ำท่วม

ด่วนที่สุด  ด้วย ขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้น้ำไหลหลากท่วมขังในหลายจังหวัด ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้ทันต่อสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.จึงขอให้ สพป./สพม.ที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ตามแบบฟอร์มดังแนบ โดยให้จัดส่งเป็นไฟล์ Excel ส่งถึง สพฐ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (ก่อนเที่ยง) ทาง Email :  ss.obec@gmail.com และ peck19pk@gmail.com  หากส่งข้อมูลแล้วกรุณาแจ้งทาง โทรศัพท์ 0-2288-5581  และ 0-2288-5570  แบบรายงาน

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.อนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 84 ทุน แบ่งเป็น ม.ต้น 42 ทุนๆ ละ 4,000 บาท และ ม.ปลาย 42 ทุนๆ ละ 6,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 420,000 บาท สำนักการคลังและสินทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินทุนให้ สพม.ทุกเขต ซึ่งจะมีหนังสือแจ้งทาง SMART-OBEC  อีกครั้ง หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษากองทุน ดร.สละ - สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนกองทุน ดร.สละ - สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 98 ทุนๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 196,000 บาท หนังสือราชการ

แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 53 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 159,000 บาท  หนังสือราชการ

วันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

แจ้งการโอนเงินทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค ระบุผู้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการโอนเงินทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค ระบุผู้รับทุน จำนวน 39 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  156,000  บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) จึงขอให้ สพม.ที่เกี่ยวข้องมอบเงินให้นักเรียนทุน และขอให้จัดส่งใบสำคัญรับเงิน และจดหมายตอบขอบคุณ เลื่อนจากวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เป็นวันที่ 4 สิงหาคม 2560  หนังสือแจ้งการโอนเงิน  หนังสือแจ้งอนุมัติรายชือนักเรียนทุน

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การอนุมัติรายชื่อนักเรียนทุนกองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนกองทุนการศึกษาทักษิณนิวยอร์ค  ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 53 รายๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,000 บาท ขณะนี้สำนักการคลังและสินทรัพย์กำลังดำเนินการโอนเงินทุนไปที่บัญชีเงินนอกงบประมาณของ สพป.ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักการคลังและสินทรัพย์จะมีหนังสือราชการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การอนุมัติรายชื่อนักเรียนกองทุนการศึกษา ดร.สละ - สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนกองทุนการศึกษา ดร.สละ - สดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 98 รายๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 196,000 บาท ขณะนี้สำนักการคลังและสินทรัพย์กำลังดำเนินการโอนเงินทุนไปที่บัญชีเงินนอกงบประมาณของ สพป.ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักการคลังและสินทรัพย์จะมีหนังสือราชการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง  หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การคัดกรองเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560

ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอความร่วมมือ สพฐ.แจ้งนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การคัดกรองเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 171 ราย เพื่อสู่การคัดกรองด้วยการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) ระหว่างวันที่ 11-15 กรกฎาคม 2560  และ สศช.จะจัดให้มีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม ในระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2560 และระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กทม. หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พิธีมอบรองเท้าและถุงเท้านักเรียนจาก บริษัท เอก - ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส)

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา ร่วมกับ บริษัท เอก - ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) จัดพิธีมอบรองเท้า 5,147 คู่ และถุงเท้านักเรียน 10,294 คู่ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา โดยมีนักเรียนโรงเรียนบางโพธิ์เหนือเป็นตัวแทนรับมอบรองเท้าและถุงเท้านักเรียน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2

แจ้งอนุมัตินักเรียนทุนตามวัตถุประสงค์ ระบุผู้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งอนุมัติรายชื่อนักเรียนเพื่อรับทุนตามวัตถุประสงค์ผู้บริจาค  ระบุผู้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 39 ทุนๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 156,000 บาท (เมื่อสำนักการคลังและสินทรัพย์โอนเงินทุนให้ สพม.แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)  หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2560

พิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "โรงเรียนสุขหรรษา"

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการ "โรงเรียนสุขหรรษา" โดยมี หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท มอนเดลีช อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 โรงเรียนๆ ละ 100,000 บาท เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ.4 ชั้น 2  ภาพกิจกรรมวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การคัดเลือก คัดสรร ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560

ด่วนที่สุด โครงการทุนการศึกษาภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ)" ได้แจ้งรายชื่อครูที่ได้รับการเสนอรายชื่อจากนักเรียนทุน รุ่นที่ 6 จำนวน 72 คน เพื่อรับการคัดเลือก คัดสรร ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 จึงขอให้ สพป./สพม.ที่เกี่ยวข้องแจ้งครูที่มีรายชื่อจัดส่งรายละเอียดข้อมูลเข้ารับการพิจารณา ส่งตรงถึงโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (เกียรติศักดิ์ จุรุเทียบ 0-2288-5581)  หนังสือราชการ  บัญชีรายชื่อครู

การรายงานผลการดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ครั้งที่ 1

ด่วนมาก  สพฐ.ขอให้ สพป.ที่มีนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ รายงานผลการดำเนินงานทุนการศึกษาฯ ครั้งที่ 1 โดยขอให้จัดส่งแบบรายงาน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560  หนังสือราชการ   แบบรายงาน

ขยายระยะเวลาการดำเนินงานโครงการ กยศ.กรอ.เพื่อชาติ

ด่วนที่สุด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้พิจารณาขยายระยะเวลามาตรการจูงใจสำหรับโครงการ กยศ.กรอ.เพื่อชาติ สพฐ.จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์แจ้งบุคลากรที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการยื่นความประสงค์โดยตรงที่กองทุน ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (อัจฉรา มันวงษ์ 0-2288-5581)  รายละเอียด

วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การมอบเงินทุนพระราชทานสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้

ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร พระราชทานเงินให้ สพฐ.เพื่อมอบเป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2559 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวน 27 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 14,899,000 บาท สพฐ.ได้โอนเงินดังกล่าวให้ สพป.ที่มีนักเรียนทุนพระราชทานฯ ได้แก่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  สพป.สงขลา เขต 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 สพป.ชุมพร เขต 1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 และสพป.ตรัง เขต 1 เรียบร้อยแล้ว หนังสือแจ้งโอนเงินครั้งที่ 1   หนังสือแจ้งโอนเงินครั้งที่ 2  บัญชีการโอนเงิน

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 77 ทุนๆ ละ 2,000 บาท ให้แก่นักเรียนในสังกัด และขอให้จัดส่งใบสำคัญรับเงินส่งถึง สพฐ.ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 (อัจฉรา มันวงษ์ 0-2288-5581)  รายละเอียด หนังสือแจ้งโอนเงิน

การมอบเงินกองทุน ถาวร-นิภา รัศมีดารา ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.ได้อนุมัติเงินกองทุน ถาวร -นิภา รัศมีดารา ปีการศึกษา 2560 ให้แก่ครูวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค โดยผู้ได้รับทุนได้รับการคัดเลือกจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา จำนวน 9 ราย ได้แก่ข้าราชการครูในสังกัด สพป.กทม. สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สพป.อุดรธานี เขต 1 และ 4 สพม.22  23  24  37  และ39 รายละเอียด  หนังสือแจ้งโอนเงิน

การดำเนินโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)"

ด่วนที่สุด ด้วยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 1 ทุกจังหวัด รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการทุนการศึกษาฯ ม.ท.ศ.ปีการศึกษา 2560 ซึ่งการดำเนินงานในปีการศึกษา 2560 จะมีศึกษาธิการจังหวัด ประสานงานปฏิบัติงานในฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ สพฐ.จึงขอให้ สพท.ให้ความร่วมมือกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการขับเคลื่อนงานโครงการฯ ม.ท.ศ.ปีการศึกษา 2560 และการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560 (เกียรติศักดิ์ จุรุเทียบ 0-2288-5581) หนังสือราชการ

วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ"

สพฐ.ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ" โดยให้หน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติตามบริบทของตนเอง ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ส่งแนวทางหรือประเด็นในการประชาสัมพันธ์ และได้กำหนดจัดกิจกรรมวัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2

ด่วนมาก ด้วย คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 จำนวน 190 ทุนๆ ละ 25,000 บาท ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพม.ทุกเขต จึงขอให้ สพม.ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนจำนวนตามบัญชีจัดสรร โดยจัดส่งใบสมัครขอรับทุนการศึกษา และข้อมูลรายบุคคลของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จัดส่งถึง สพฐ. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผู้รับผิดชอบ : น.ส.อัจฉรา มันทวงษ์ 0-2288-5581  รายละเอียด  คู่มือทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2

การคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9

ด่วนที่สุด  สภาพัฒน์ได้จัดส่งแนวทางการดำเนินงานการคัดเลือกนักเรียนทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9 และแบบฟอร์มการคัดเลือกเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9  แนวทางการดำเนินงาน    แบบรายงาน จ.01 (จังหวัด)  แบบรายงาน จ.02 (นักเรียน) 

วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การมอบทุนการศึกษากองทุนหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปีการศึกษา 2560

สพฐ.อนุมัติทุนการศึกษากองทุนหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน 26 ทุน แบ่งเป็น ระดับประถมศึกษา จำนวน 13 ทุนๆ ละ 1,500 บาท และระวดับมัธยมศึกษา จำนวน 13 ทุนๆ ละ 2,000 บาท จึงขอให้ สพป.ที่ได้รับการจัดสรรจัดส่งแบบประวัตินักเรียน ตามแบบฟอร์ม ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 รายละเอียด

วันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์ครงการประกวดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "พลังความดี...เพื่อพ่อ"

บริษัท นานมี จำกัด ได้จัดโครงการประกวดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ในหัวข้อ "พลังความดี...เพื่อพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "พ่อหลวง รัชกาลที่ 9" ด้วยทรงมีพระราชปธิธาน "เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม มาตลอด 70 ปี"         รายละเอียด

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560

การเฝ้าระวังความปลอดภัย

ด่วนที่สุด มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการกระทำผิดกฎหมาย รวมทั้งให้สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดกฎหมายได้ สพฐ.จึงขอให้ สพป.สพม.และสศศ. สำรวจข้อมูลตามแบบฟอร์มจัดส่ง สพฐ.ภายในเดือนมิถุนายน 2560 รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ติดตามการมอบเงินทุนการศึกษา กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก)

ด่วนที่สุด บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนที่ได้รับทุน ปีการศึกษา 2559 (รอบแรก) ที่ยังไม่ได้จัดส่งหนังสือตอบขอบคุณ จำนวน 26 โรงเรียน สพฐ.จึงขอให้ สพป.สพม. รวบรวมใบสำคัญรับเงินดังกล่าว ส่งถึง สพฐ. ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2560 เพื่อ สพฐ.จะได้รวบรวมจัดส่งให้บริษัทฯ ต่อไป  รายละเอียด

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย ในช่วงฤดูฝนซึ่งอาจเกิดพายุและฝนตกหนัก อาจก่อให้เกิดวาตภัย อุทกภัย ฟ้าผ่า น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำกัดเซาะตลิ่งและชายฝั่ง ดินโคลนถล่ม หรือแผ่นดินยุบตัว เป็นต้น จึงขอให้ สพป./สพม.แจ้งให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้  รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

แนวทางป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งแนวทางป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด เพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิด ในช่วงนักเรียนต้องเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้านพักและสถานศึกษา จึงขอให้สพป./สพม.แจ้งสถานศึกษาเพื่อดำเนินการตามมาตรการโดยเคร่งครัด รายละเอียด

การมอบทุนกองทุนตามวัตถุประสงค์ (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.อนุมัติเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ (ไม่ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ สพม.ทุกเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 84 ทุน แบ่งเป็น ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 42 เขตๆ ละ 1 ทุนๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 168,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 42 เขตๆ ละ 1 ทุนๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 252,000 บาท โดยให้ สพม.คัดเลือกนักเรียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และให้จัดส่งแบบประวัตินักเรียนทุน ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 รายละเอียด

การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูฝน

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้ง สพป./สพม./สศศ. ทุกเขตพื้นที่การศึกษา ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมและให้ความรู้กับนักเรียนในการป้องกันโรคและภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในฤดูฝน รายละเอียด

การมอบทุนกองทุนตามวัตถุประสงค์ ระบุผู้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.อนุมัติเงินกองทุนตามวัตถุประสงค์ (ระบุผู้รับทุน) ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ สพม.ที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 39 ทุนๆ ละ 4,000 บาท รวมเป็นเงิน 156,000 บาท  (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยให้เขตที่ได้รับการจัดสรรคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และให้จัดส่งแบบประวัตินักเรียนทุน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 รายละเอียด

การมอบรองเท้านักเรียน ภายใต้ "โครงการพาน้องไปโรงเรียน" ปี 5 ปีการศึกษา 2560

ด่วนที่สุด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ได้อนุมัติการมอบรองเท้านักเรียน ภายใต้ "โครงการพาน้องไปโรงเรียน" ปี 5 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 5,147 คู่ พร้อมถุงเท้าคนละ 2 คู่ รวมจำนวน 10,294 คู่ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด สพฐ. 41 โรงเรียน รายละเอียด

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การมอบทุนกองทุนการศึกษา ดร.สละ-สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.อนุมัติเงินกองทุนการศึกษา ดร.สละ-สุดา ทศานนท์ ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่ สพป.ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  จำนวน 98 ทุนๆ ละ 2,000 บาท รวมเป็นเงิน 196,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยให้เขตที่ได้รับการจัดสรรคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และให้จัดส่งแบบประวัตินักเรียนทุน ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560 รายละเอียด..

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2560

ด่วนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือ สพป./สพม.ทุกสังกัดแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ได้เคยดำเนินการเป็นปกติ โดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่อง ด้านสิ่งก่อสร้าง  ด้านสุขภาพอนามัย และการกระทำของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดเหตุร้ายต่างๆ หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

การมอบทุนการศึกษากองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ. อนุมัติเงินกองทุนทักษิณนิวยอร์ค ประจำปีการศึกษา 2560 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส สงขลา และสตูล จำนวน 53 ทุนๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 159,000 บาท ขอให้สพป.ที่ได้รับจัดสรรจัดส่งแบบประวัตินักเรียนทุนที่ได้รับคัดเลือก ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2560  หนังสือราชการ

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

แจ้งขยายการรับสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่สังกัด สพฐ.

ด่วนมาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งขยายเวลาการส่งใบสมัครเข้าศึกษาต่อโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุตร/ผู้อยู่ในอุปการะของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่สังกัด สพฐ. ระดับปวช.ถึงวันที่ 20 เมษายน 2560 (จากเดิมให้ส่งภายในวันที่ 15 เมษายน 2560) ระดับป.ตรีขยายถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (จากเดิมให้ส่งภายในวันที่ 15 เมษายน 2560) และขอให้แจ้งนร.ทุกคนที่สมัครขอรับทุนจัดส่งหนังสือรับรองเพิ่มเติมอีก 1 ฉบับ รายละเอียดใบสมัคร  หนังสือรับรอง

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560

ด่วนที่สุด  สพฐ.แจ้งแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการ ภายใต้ชื่อ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" รายละเอียด

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

การมอบเงินทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ประจำปีการศึกษา 2559

สพฐ.ได้แจ้งการมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด สพม.1-10  จำนวน 10 ทุนๆ ละ 4,000 บาท และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสังกัด สพม.11-20 จำนวน 10 ทุนๆ ละ 6,000 บาท รายละเอียด  รายชื่อนักเรียนทุน

การขอรับบริจาครถตู้บริจาคจากศาลยุติธรรม

ด่วนที่สุด  สพฐ.ได้รับการประสานงานจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้สำรวจข้อมูลสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.เพื่อประกอบการพิจารณารับการจัดสรรรถตู้บริจาคจากศาลยุติธรรม โดยให้ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดส่งรายชื่อสถานศึกษาจังหวัดละ 1 แห่ง โดยให้จัดส่งแบบฟอร์มถึง สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560  หนังสือราชการ 

วันจันทร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560

แจ้งเตือนการเกิดเหตุและภัยในช่วงฤดูร้อน

ด่วนมาก สพฐ.แจ้งเตือนสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดเหตุและเกิดภัยในช่วงฤดูร้อน    หนังสือราชการ  รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

การรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2559

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอความอนุเคราะห์ สพป.เขต 1 ทุกเขตและ สพม.เขต 1 ให้จัดข้อมูลนักเรียนทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) จำนวน 3 รายการ ดังนี้ 1.รายงานผลการเรียนนักเรียนทุนรุ่นที่ 6  รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8 ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 12 เมษายน 2560 2. จัดส่งแบบรายงานตามแนวปฏิบัติของนักเรียนทุน (รูปเล่ม) ส่ง สพฐ.ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 3. รายงานสถานะนักเรียนทุน ตามแบบสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ให้จัดส่ง สพฐ.ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 (ผู้รับผิดชอบ:นายเกียรติศักดิ์ จุรุเทียบ 0-2288-5581)  หนังสือราชการ

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเชิญชวนให้สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดที่สถานศึกษาตั้งอยู่ หนังสือราชการ  ใบสมัคร  แบบเสนอชื่อ  เอกสาร ก  เอกสาร ข

คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดทำคู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ สพฐ.จึงขอความร่วมมือ สพป./สพม.ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบโดยทั่วกัน หนังสือราชการ

การสรรหาบุคลากรและองค์กรเพื่อรับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560

สป.ศธ.ขอความร่วมมือ สพฐ. สรรหาบุคลากรและองค์กรเพื่อรับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วัดงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยให้จัดส่งแบบเสนอประวัติและผลงานประเภทบุคคลและประเภทองค์กร ส่งถึง สพฐ.ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560  หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

การมอบรองเท้านักเรียนภายใต้ "โครงการพาน้องไปโรงเรียน" ปี 5 ปีการศึกษา 2560

ด่วนมาก บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) มีความประสงค์มอบรองเท้านักเรียนให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 โรงเรียน รวมจำนวน 5,000 คู่ โดยให้ สพท.จัดส่งแบบสำรวจรองเท้านักเรียนให้โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร และส่งถึง สพฐ.ภายในวันที่ 7 เมษายน 2560 หนังสือราชการ  แบบสำรวจรองเท้า

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานของบุคลากรสังกัด สพฐ.(ในส่วนกลาง) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

ด่วนที่สุด ประชาสัมพันธ์ (ในส่วนกลาง) โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานเหมาบริการ เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ทั่วประเทศ ระดับ ปวช. ตลอดหลักสูตร จำนวน 250 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 100 ทุน โดย ระดับ ปวช.ให้จัดส่งใบสมัครที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ อาคาร สพฐ.2 ชั้น 2 โทรศัพท์ 0-2282-5638 หรือ 0-2288-5570 ภายในวันที่ 15 เมษายน 2560 สำหรับระดับ ป.ตรี ให้จัดส่งใบสมัครและขอทราบรายละเอียดโดยตรงได้ที่ คุณณัฐฐิรา โสรธร มือถือ 086-306-9770  หนังสือราชการ  ทุนระดับ ปวช.  ทุนระดับ ป.ตรี

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานของบุคลากรสังกัด สพฐ.(ในส่วนภูมิภาค) เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

ด่วนมาก ประชาสัมพันธ์ (ในส่วนภูมิภาค) โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานเหมาบริการ เพื่อเข้าศึกษาในวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 ศูนย์ทั่วประเทศ ระดับ ปวช. ตลอดหลักสูตร จำนวน 250 ทุน และระดับปริญญาตรี จำนวน 100 ทุน โดย ระดับ ปวช.ให้จัดส่งใบสมัครที่ สพป./สพม. เป็นผู้รวบรวม ส่ง สพฐ.ภายในวันที่ 15 เมษายน 2560 สำหรับระดับ ป.ตรี ให้จัดส่งใบสมัครและขอทราบรายละเอียดโดยตรงได้ที่ คุณณัฐฐิรา โสรธร มือถือ 086-306-9770  หนังสือราชการ

วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

การเตรียมความพร้อม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ในสถานศึกษา

ด่วนมาก  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามแนวทางการป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://beid.ddc.moph.go.th/beid_2014/th/home  หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการพลเรือน และเจ้าหน้าที่ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

การคัดเลือกนักเรียนทุนมูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ประจำปีการศึกษา 2559

ด่วนมาก มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด สพม.เขต 1-20 เพื่อรับทุนต่อเนื่อง 3 ปี (ตั้งแต่ปี 2559-2561) ทุนระดับ ม.ต้น จำนวน 10 ทุนๆละ 4,000 บาท และระดับ ม.ปลาย จำนวน 10 ทุนๆ ละ 6,000 บาท รวม 20 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท ขอให้ สพม.จัดส่งเอกสารนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เขตละ 1 คน ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560  รายละเอียดดังแนบ

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักครู โครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตครู"

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศีกษา สำนักอำนวยการ จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงบ้านพักครู  โครงการ "พัฒนาคุณภาพชีวิตครู" ให้แก่โรงเรียนบ้านสว้า (สาขาป่ากำ) สพป.น่าน เขต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร สพฐ.4 ภาพกิจกรรม  เว็บข่าว สพฐ.

 
  


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การให้ความร่วมมือออกหลักฐานประกอบการพิจารณาเงินทุนการศึกษาของกองทัพบก

กองทัพบกมีนโยบายมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของกำลังพลในสังกัดกองทัพบก สพฐ.ขอให้ สพป./สพม.แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดให้ความร่วมมือในการออกหนังสือรับรองของสถานศึกษา และสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน หรือใบแสดงผลการเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้บุตรของกำลังพลสังกดักองทัพบกนำไปประกอบการขอรับทุน หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560

แจ้งการโอนเงินทุนโครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนพรรษา 84 พรรษา เพื่อมอบเป็นทุน ปี 2557

สำนักการคลังและสินทรัพย์แจ้งการโอนเงินโครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษา 84 พรรษา สำหรับมอบเป็นทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2557 เนื่องจากมีการปรับเพิ่มเงินทุนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 6,000 บาท เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทุนละ 10,000 บาท (ขณะนั้นนักเรียนศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) บัดนี้ได้มอบทุนครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แล้ว ตามหนังสือ สพฐ. ว276 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560  สำหรับการจัดส่งใบสำคัญรับเงินขอเปลี่ยนแปลงจากวันที่ 31 มกราคม 2560 เป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 หนังสือราชแจ้งโอนเงินทุน  

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

พิธีปล่อยขบวนรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือนักเรียนและโรงเรียนที่ประสบอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560

นางสาวสุชาดา  สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา ร่วมกิจกรรมปล่อยขบวนรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการช่วยเหลือประชาชน โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงพลัง และน้ำใจของคนไทย ในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลทุกข์สุขของคนไทยด้วยกัน พร้อมกล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้คณะองคมนตรีร่วมกันช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมพระราชทานลายพระหัตถ์ความว่า " ด้วยความรักและห่วงใย ขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนา เพื่อขวัญที่ดี จิตใจ และร่างกายที่เข้มแข็ง นำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติ " เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร. ภาพกิจกรรม เว็บข่าว สพฐ.


 
   

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560

พิธีมอบเกียติบัตรให้แก่ครูในโครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครู

พิธีมอบเกียติบัตรให้แก่ครูในโครงการมอบทุนเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครู เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสอบ CEFR เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อทันสมัยมีมาตรฐานระดับโลก โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ทีซซิ่งทอยส์ จำกัด และบริษัท AMD Far East Ltd. Thailand เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น2 กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร. ข่าว สพฐ.   ภาพกิจกรรมการจัดกิจกรรม "วันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพฐ." ประจำปี 2560

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา จัดกิจกรรมงาน”วันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพฐ.” ประจำปี 2560 "เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง" เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร https://youtu.be/MrazyLD-08A  ข่าว สพฐ.
วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการ  รายละเอียด

ประชาสัมพันธ์การสมัครรับทุนการศึกษาเสริมสมอง ปีการศึกษา 2560

การประชาสัมพันธ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อรับทุนต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี เป้าหมาย 19 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ กระบี่ จันทบุรี ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย ตาก นครนายก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปราจีนบุรี ปัตตานี พระนครศรีอยุธยา พะเยา พิจิตร เพชรบูรณ์ แพร่ พัทลุง โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาส่งรายชื่อนักเรียนเพื่อขอรับทุน ถึง สพฐ. ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560  รายละเอียด บัญชีจัดสรร

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

โครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 84 พรรษา

ด่วนมาก  สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณ ปี 2560 เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ให้ครบตามจำนวน 6 ปีที่โครงการกำหนดไว้ (โดยมอบทุนการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 มูลค่าทุนละ 6,000 บาท จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มูลค่าทุนละ 10,000 บาท กรณีปีการศึกษา 2557 (ขณะนั้นนักเรียนทุนศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4) สพฐ.ยังไม่ได้โอนเงินเนื่องจากเป็นช่วงปรับเปลี่ยนมูลค่าเงินทุนจากระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 6,000 บาท เป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 10,000 บาท) /ชรัญญา แสนชัย 0-2282-5638  หนังสือราชการ  สรุปการโอนเงินทุน บัญชีรายชื่อนักเรียนทุน  ใบสำคัญรับเงิน

การมอบทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด ได้มอบเงินทุนการศึกษาต่อเนื่อง  ปีการศึกษา (รอบสอง) ในรูปแบบของธนาณัติส่งโดยตรงถึงโรงเรียนเพื่อมอบทุนให้แก่นักเรียนในสังกัด จำนวน 504 ทุน เป็นเงิน 3,384,000 บาท และเงินช่วยเหลือในการย้ายที่อยู่อาศัย เป็นเงิน 15,000 บาท รวมทั้งสิ้น 3,399,000 บาท /ชรัญญา แสนชัย 0-2282-5638   หนังสือราชการ  บัญชีรายชื่อนักเรียน