วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

กำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

ด่วนที่สุด  สพฐ. ขอกำชับให้เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม และปฏิบัติการ และปฏิบัติตามหนังสือที่อ้างถึงอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้หากเกิดสถานการณ์ ให้รายงาน สพฐ. ทราบ โดยด่วน หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561

บริษัท นานมี จำกัด  จัดโครงการประกวดทักษะภาษาจีน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนทำกิจกรรมและมีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด ความรู้สึกของตนเองและพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางภาษาจีน หนังสือราชการ

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งให้ สพป./สพม.ทุกเขตพื้นที่การศึกษากำชับสถานศึกษาในสังกัดได้ตรวจตราความพร้อมของอาคารเรียน อาคารประกอบ สนามเด็กเล่น สนามฟุตอบลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัด   หนังสือราชการ 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32

ด่วนที่สุด กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) จัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้ธีมงาน “Culture of Prevention for Safety Thailand สร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกัน สู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการ การแสดงนิทรรศการและการสาธิต การจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและสาระบันเทิงอื่นๆ หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน


ด่วนที่สุด  สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด วางมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนรับทราบถึงโรคภัย การเกิดอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงนี้ หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด

กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ไม่ให้เชื้อโรคแพร่กระจายและลดการป่วยของนักเรียน จึงขอความร่วมมือ ในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว หนังสือราชการ

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

ด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 โดยประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ส่วนภาคใต้ โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะยังคงมีฝนตกต่อไปอีกถึงเดือนธันวาคม กรมอุตุนิยมวิทยา คาดว่า เดือนสิงหาคมและเดือนกันยายน เป็นเดือนที่มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีโอกาสที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้ามาใกล้ หรือเคลื่อนผ่านประเทศไทยตอนบน ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งได้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด  หนังสือราชการ

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา โครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 2

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ดำเนินโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน สานฝันการศึกษา "ระดับมัธยมศึกษา" รุ่นที่ 2  มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ โดยจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ต่อเนื่องจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 210 ทุน ทุนละ 8,000 บาท หนังสือราชการ

โครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทีชชิ่งทอยส์" ประจำปี 2561

บริษัททีชชิ่งทอยส์ จำกัด ได้จัดโครงการมอบทุน "เรียนภาษาอังกฤษกับทีชชิ่งทอยส์" ประจำปี 2561

สำหรับครู https://dyned.teachingtoys.co.th/news/id/79

สำหรับนักเรียน https://dyned.teachingtoys.co.th/news/id/78 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่ สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ เพื่อรับทุนการศึกษาของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2561 ทุนละ 2,000 บาท   หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขอขยายเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561

อ้างถึง หนังสือราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน ได้ขยายระยะเวลาในการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จากเดิมรับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เป็นเปิดรับสมัครถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 หนังสือราชการ 

ผลการประเมินคุณภาพสถานศึกษาในสังกัด

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาปีล่าสุด เพื่อให้ สพฐ. รับรองโดยด่วน ทั้งนี้ ขอให้ประสานกับศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะในการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา หนังสือราชการ