วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว

ด่วนที่สุด  สพฐ.แจ้งกำชับย้ำเตือนให้สถานศึกษาในสังกัด เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการดำเนินงานตามแนวทางของประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาวของประเทศไทย หนังสือราชการ

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560

บริษัท กรุงไทย การไฟฟ้า จำกัด จัดงาน "แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ (ภาค 2) ไทยแลนด์ 4.0 ปี 2560-2579 มองไปอีก 20 ข้างหน้า"

ด่วนที่สุด ด้วย บริษัท กรุงไทย การไฟฟ้า จำกัด จัดงาน "แนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ (ภาค 2) ไทยแลนด์ 4.0 ปี 2560-2579 มองไปอีก 20 ปีข้างหน้า" สพฐ.จึงขอให้ สพม.และสพป.แจ้งสถานศึกษาที่มีนักเรียนทุน หากประสงค์เข้าร่วมงาน จัดส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงาน โดยตรงถึงบริษัท ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 หนังสือราชการ

กำชับให้ระวังนักเรียนเล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัด

ด่วนที่สุด ด้วยใกล้ถึงเทศกาลงานประเพณีลอยกระทง สพฐ.ขอให้ สพป.และสพม.กำชับสถานศึกษาให้ดูแลนักเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้และการได้รับบาดเจ็บจากการเล่นดอกไม้เพลิง พลุและประทัด หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

แนวทางการเฝ้าระวังอันตรายจากเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน

ด่วนมาก  สพฐ.แจ้งการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนให้ สพป.สพม.และสศศ.เพื่อแจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดนำแนวทางในการเฝ้าระวังอันตรายจากเหตุการณ์ต่างๆ ในช่วงใกล้เปิดภาคเรียน  หนังสือราชการ

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2560

เลขาธิการ กพฐ. ได้ดำเนินรายการผ่าน "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เรื่องแจ้งเตือนการรายงานเพื่อเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย

ด่วนที่สุด ตามที่ เลขาธิการ กพฐ. ได้รายการผ่าน "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เรื่องแจ้งเตือนการรายงานเพื่อเฝ้าระวังเหตุอุทกภัย นั้น  สพฐ. ขอให้ สพป./สพม. ติดตามสถานการณ์ และเป็นผู้สรุปรายงานข้อมูลภาพรวมเป็นรายเขตพื้นที่ (กรุณาอย่าแจ้งให้โรงเรียนส่งโดยตรงเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนและตกหล่น) ตามแบบดังนี้
1 แบบรายงานสรุปความเสียหายผลกระทบจากเหตุอุทกภัย  
2 แบบสำรวจสรุปภาพรวมรายเขต
3 แบบสำรวจ (รายบุคคล) (รายงานเฉพาะกรณีมีบิดา มารดา เสียชีวิต)

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การสำรวจข้อมูลนักเรียนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอให้ สพป.สพม.และสศศ.สำรวจข้อมูลนักเรียนในสังกัดที่บิดา มารดา เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัย ในช่วงระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2560  หนังสือราชการ  แบบสรุปข้อมูลภาพ  แบบรายงานข้อมูลรายบุคคล

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560

การมอบทุนการศึกษา กองทุนรักดี สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2560

สพฐ.แจ้งโอนเงินทุนการศึกษา กองทุนรักดี สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 25 ทุน แบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 10 ทุนๆ ละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 10 ทุนๆ ละ 4,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ทุนๆ ละ 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท หนังสือราชการ