วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

แนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถาบันการศึกษาทุกประเภทของกรุงเทพมหานคร

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. ในเขตกรุงเทพมหานคร และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถาบันการศึกษาทุกประเภทของกรุงเทพมหานคร ของสำนักอนามัย ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย โทรศัพท์ 0 2203 2890-1 หนังสือราชการ


วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 10

ขอให้ สพท. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้ครู และบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 10 (MU Safe School Virtual Workshop 10) หัวเรื่อง คุย 3 อ. (อ้วน,อาหาร,ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน เรื่อง อาหาร(2) : โภชนาการเยี่ยม สุขภาพยอดในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ผ่านระบบ Zoom application Meeting และ Facebook Live ดังกล่าว โดยผู้ที่เป็นสมาชิกเก่าสามารถดำเนินการลงทะเบียนเพียงอย่างเดียวไม่ต้องสมัครสมาชิกซ้ำ ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ไม่มีค่าใช้จ่ายลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 0 2441 0602 – 10 ต่อ 1307 หรือนายอภิชาติ  มหิงสพันธุ์ โทรศัพท์ 08 5076 6482 หนังสือราชการ
ทุนการศึกษามูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ประจำปีการศึกษา 2565

 สพฐ. ให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ เพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 77 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท รายละเอียดตามบัญชีการจัดสรรทุนการศึกษา ผู้สมัครขอรับทุนต้องส่งบทความ หรือโครงการทางวิทยาศาสตร์  ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565 หนังสือราชการ