วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คำขวัญ และแนวทางรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561

สพฐ. ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2561 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งคำขวัญ "รักษ์หัวใจ ห่างไกลบุหรี่" เพื่อใช้รณรงค์ร่วมไปกับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การคัดเลือก คัดสรร ครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด โครงการทุนการศึกษาภายใต้ ทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ได้จัดให้มีกระบวนการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง ครู เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นครูดีเด่น โดยนักเรียนทุนพระราชทานที่จบการศึกษาระดับ ม.6 และระดับ ปวช. รุ่นที่ 7 เป็นผู้เขียนเรียงความเรื่อง ครูในดวงใจ” เพื่อเสนอรายชื่อครูเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง เป็นครูดีเด่น จำนวน 64 คน 
สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งครูที่นักเรียนทุนพระราชทาน เสนอรายชื่อจัดส่งเอกสารข้อมูล เข้าสู่ขั้นตอนการคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรอง เป็นครูดีเด่น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 ต่อไป โดยส่งรายละเอียดข้อมูลให้ ฝ่ายเลขานุการโครงการทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การคัดเลือกนักเรียนทุนเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ด่วนมาก สพฐ. แจ้งการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยให้ สพท.ที่ได้รับการจัดสรรทุน จัดส่งผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุนให้ สพฐ.ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561


ด่วนที่สุด องค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นของการรณรงค์ไว้ว่า “Tobacco breaks hearts” ในโอกาสดังกล่าวมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ขอเชิญภาคีเครือข่ายร่วมรณรงค์ โดยร่วมกันสร้างกระแสในประเด็น “บุหรี่ตัวร้าย ทำลายหัวใจ” มูลนิธิฯ จึงขอความอนุเคราะห์มายังกระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2561  และสถานศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับสื่อตามแบบฟอร์มฯ ภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 หนังสือราชการ

การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561

สพฐ.จัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อพิจารณาให้เป็นผู้มีสิทธิรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14-16 พ.ค.2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ออกระเบียบและประกาศคณะกรรมการสำหรับการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการ

ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานประเภทบุคคลและประเภทองค์กร ทั้งนี้ให้ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานฯ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ network.alc@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0 2590 3392 โทรสาร 0 2951 1493 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 หนังสือราชการ