วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัด ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานประเภทบุคคลและประเภทองค์กร ทั้งนี้ให้ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานฯ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ network.alc@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0 2590 3392 โทรสาร 0 2951 1493 ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 หนังสือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น