วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 หนังสือราชการ


วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า (Electric cigarette) และประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ของยาสูบ เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลและสื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนัก

ด่วนที่สุด ประกาศอุตุนิยมวิทยา เรื่อง ฝนตกหนักภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ฉบับที่ 14 (381/2562) ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 แจ้งเตือนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมามีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปมีคลื่นสูง 2 – 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ประชาชนบริเวณชายฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นที่พัดเข้าหาฝั่ง สำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ในช่วงวันที่ 28 – 30 พฤศจิกายน 2562 ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ 

สพฐ. จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด ผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th สายด่วน 1182 หรือเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย www.disaster.go.th สายด่วน 1784 และขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์อุทกภัย วางแผนการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัดกรณีประสบภัยพิบัติ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนทราบถึงสถานการณ์  หนังสือราชการ

!!ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ ขอให้รายงาน สพฐ. ทราบที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ QR Code

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว

ด่วนมาก กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง แผ่นดินไหวที่ประเทศลาว ประกาศ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 รายงานสถานการณ์การเกิดแผ่นดินไหว จุดศูนย์กลางอยู่บริเวณประเทศลาว ขนาด 6.4 ความลึก 3 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ บ้านน้ำช้าง ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ประมาณ 20 กิโลเมตร เบื้องต้นรู้สึกสั่นไหวบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำชับสถานศึกษาในสังกัด ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ เฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยเฉพาะสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย รายงานสถานการณ์ให้ สพฐ. ทราบเมื่อเกิดเหตุ ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อเผยแพร่ความรู้ธรณีพิบัติภัยได้ที่ เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี (กด) และสามารถติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวได้ที่ เว็บไซต์กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา (กด) หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการแจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและดำเนินการตามแนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูหนาว

กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศ เรื่อง การเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ในช่วงเวลาดังกล่าว มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม เป็นเหตุให้โรคระบาดหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่าย รวมถึงยังมีภัยจากผลกระทบของธรรมชาติ สพฐ. จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการสอดส่องและสังเกตอาการป่วยของนักเรียน เพื่อป้องกันและลดการระบาดในกรณีเป็นโรคติดต่อ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงโรคระบาด โรคติดต่อ ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ รวมถึงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของทางราชการและติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่เสมอ สามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลโรคต่างๆได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 เว็บไซต์ www.ddc.moph.go.th หรือ สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เว็บไซต์ https://www.riskcomthai.org/th/index.php  หนังสือราชการทั้งนี้ สำหรับภาคใต้ซึ่งยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นนั้น หากเกิดสถานการณ์อุทกภัย ขอให้รายงาน สพฐ. ทราบทันทีที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ QR Codeวันอังคารที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบินและอากาศยานจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน การจุดบั้งไฟ และแจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ

สพฐ. ขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงแนวปฏิบัติ หากต้องการปล่อยโคมลอย/โคมควัน หรือจุดบั้งไฟ ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ รวมทั้งขอให้สถานศึกษาวางมาตรการรักษาความปลอดภัย เฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัยจากการปล่อยโคมลอย/โคมควัน และการจุดบั้งไฟ การเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ ในช่วงเทศกาลต่างๆที่จะถึงนี้ ตลอดจนขอให้เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์อันตรายจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ไฟ วางแผนการเข้าให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นกรณีนักเรียนได้รับอันตรายจากเหตุดังกล่าว หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

แจ้งสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

ด่วนที่สุด กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งสถานการณ์หมอกควัน PM2.5  ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร และจ.นครปฐม มีค่าสูงขึ้นหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง สพฐ. จึงขอกำชับให้ถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ทั้งนี้ สามารถติดตามรายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ที่เว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th/webV2/ และเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม http://www.pcd.go.th หนังสือราชการ

หนังสือที่อ้างถึง http://found-obec.blogspot.com/2019/02/pm25.html
วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562

สพฐ. แจ้งรายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11

รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น รุ่นที่ 8 และครูดีเด่น ประจำปี 2562
หนังสือราชการ 

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

การระดมทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ “โพดุล”


ด่วนที่สุด จากสถานการณ์พายุโพดุลได้เคลื่อนเข้าปกคลุม ส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดเหตุอุทกภัย ส่งผลกระทบให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับความเดือดร้อนเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน จึงขอเชิญชวนระดมทรัพยากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรในสังกัด และบุคคลทั่วไป ร่วมบริจาคสมทบ หนังสือราชการ

บัญชี รวมน้ำใจสู่อุทกภัยโรงเรียน
เลขที่บัญชี 059-0-05623-9
ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์  0 2288 5567 , 02288 5568 , 0 2288 5570 , 0 2288 5581 
และ 0 2288 5589

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ “โพดุล”

ด่วนที่สุด ตามที่ สพฐ. แจ้งประกาศจาก กรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) โพดุล เคลื่อนเข้าปกคลุมทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากและลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงขอให้ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง โดยให้หน่วยงานติดตามข้อมูลข่าวสารและดำเนินการตามมาตรการ นั้น 

ขณะนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มีประกาศ เรื่อง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ฉบับที่ 1 (254/2562) ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 คาดการณ์ว่า พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน จุดศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกของเกาะไหหลำ ประเทศจีน โดยจะมีผลกระทบต่อเนื่องต่อประเทศไทย ช่วงวันที่ 2 – 3 กันยายน 2562 โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้นจะมีฝนตกหนักบางแห่ง สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กำชับให้สถานศึกษาเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด 

พร้อมนี้ สพฐ. ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย

หนังสือราชการ


แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ “โพดุล”

ด่วนที่สุด กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศเรื่อง พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) “โพดุล” ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562  ความว่า พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) “โพดุล” ได้เคลื่อนเข้าปกคลุม ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ กับมีฝนตกหนักมากและลมกระโชกแรงบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม เป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัย รวมถึงขอให้ระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง
สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิดที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th ดำเนินการตา,มาตรการ 
ทั้งนี้ รายงานสถานการณ์ให้ สพฐ. ทราบทันทีที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ QR Code 
วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การติดตามนักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษา "ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี" เพื่อรับทุน ภาคเรียนที่ 1/2562

มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอความอนุเคราะห์ สพป./สพม.รายงานผลการเรียน และจัดส่งใบรับรองการเป็นนักเรียน เพื่อมูลนิธิฯ พิจารณาอนุมัติทุน ภาคเรียนที่ 1/2562  จำนวน 582 คน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  รายละเอียด

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สพฐ. ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้แจ้งผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในภาพรวม สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่มาแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินตนเอง ให้ดำเนินการตามแบบประเมิน พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2562 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษา เจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 110 ทุน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ทุน ระดับปวช. 50 ทุน และระดับ ปวส. 50 ทุน (รายละเอียดการสมัคร)

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การรักษาความปลอดภัยของการติดตั้งพัดลมแบบแขวนเพดาน (Ceiling Fan)


บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด พบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา มีการติดตั้งใช้งานพัดลมแบบแขวนเพดานบางส่วน ที่ติดตั้งอย่างไม่ถูกต้อง หรือมีการดัดแปลงสินค้าโดยผู้ใช้งาน ส่งผลให้สินค้าบางส่วนมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตราย บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการ Voluntary Service โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการประชาชนและหน่วยงานต่างๆในการตรวจสอบสินค้าและดูแลทำความสะอาดสินค้าให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด โทร. 0 - 2763 - 7099 หรือ E-mail : ceilingfans@mky.meap.com หนังสือราชการ


วันพุธที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ปีการศึกษา 2562

ด้วย สพฐ.อนุมัติและโอนเงินทุนการศึกษามูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพม.21-40 แบ่งเป็น ม.ต้น 10 ทุนๆ ละ 4,000 บาท และ ม.ปลาย 10 ทุนๆ ละ 6,000 บาท หนังสือราชการ หนังสือแจ้งโอนเงิน

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม

กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทย โดยบางช่วงของฤดู เป็นช่วงที่มีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวหรือเคลื่อนผ่าน รวมถึงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งมีกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทย เป็นเหตุให้ฝนตกหนักและหนักมากต่อเนื่องในหลายพื้นที่ ซึ่งจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง หรือเป็นสาเหตุให้เกิดดินถล่มได้ สพฐ. จึงขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด ผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา หรือเว็บไซต์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ระมัดระวังอันตราย วางแผนการให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนและบุคลากรในสังกัดกรณีประสบภัยพิบัติ  หนังสือราชการ
ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ ขอให้รายงาน สพฐ. ทราบที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ 

QR Codeวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 โดยฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ จะเริ่มขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 และประเทศไทยตอนบนฤดูฝนจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกต่อไปอีกถึงกลางเดือนมกราคม สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ วางแผนรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ สอดส่องและสังเกตอาการป่วยของนักเรียน ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงโรคระบาด โรคติดต่อ ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ หนังสือราชการ


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด สพฐ.ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน หนังสือราชการวันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562

การจัดทำรายงานและการติดตามผลทุนพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ประสบอุทกภัย ตามแบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารจัดการทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุทกภัย พ.ศ.2562

ตามที่ สำนักอำนวยการ สพฐ.ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานทุนการศึกษาพระราชทานเพื่อช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ประสบอุทกภัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกส่วน ได้แก่ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้ดูแล เมื่อวันที่ 25-27 เมษายน 2562 ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักอำนวยการ ได้จัดทำข้อมูลและแบบรายงานตามระเบียบไว้บริการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบบข้อมูลรายบุคคล ตามข้อ 1 แบบส่งต่อสถานศึกษา  (word) แบบฟอร์ม สป.ศธ.1 2 3 4 5  (excel) แบบรายงานการใช้จ่ายเงินภาคใต้  แบบรายงานการใช้จ่ายเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง แบบรายงานผลการเรียน คู่มือ เว็บข่าว สพฐ.

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงานกำหนดจัดกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2562 เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอเชิญชวนสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ดาวโหลดหลักเกณฑ์ได้ที่ www.oshthai.org รับสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562

การคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ประจำปี 2562

ด่วนที่สุด การประชุมชี้แจงเตรียมความสร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่กระฝึกและคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ประจำปี 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ และ พัน.ฝึกส่วนหลัง น.ทม.รอ.  ระหว่วงวันที่ 26 มีนาคม - 7 เมษายน 2562 หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2562

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ด่วนที่สุด กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้ริเริ่มโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2562 เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนากำลังคนสายอาชีพและสร้างโอกาสให้เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสได้เรียนต่อสายอาชีพชั้นสูง โดยสนับสนุนทุน จำนวน 2,500 ทุน โดยแบ่งเป็น

1. ทุน 5 ปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต่อเนื่องจนจบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ในโรงเรียนขยายโอกาส
2. ทุน 2 ปี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส./อนุปริญญา) สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3

โดยนักเรียนผู้ประสงค์ขอรับทุน จะต้องเป็นผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในระบบคัดกรองนักเรียนยากจน ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสมชนก ลดาดก โทร. 08 5443 2824
หนังสือราชการ 

ศึกษารายละเอียด ดาวน์โหลดใบสมัคร เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่ www.eef.or.th  
หรือ


วันอังคารที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติ เรื่อง “ความปลอดภัยทางถนน” ครั้งที่ 14

ด่วนที่สุด ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) กำหนดจัดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยในงานกำหนดให้มีการมอบรางวัล Prime Minister Road Safety Awards เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย สพฐ. จึงขอให้ สพป. / สพม. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด ส่งผลงานวิชาการ ผลงานบุคคล หรือองค์กรที่เหมาะสมเข้ารับรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาระดับชาติครั้งนี้  โดยกรอกแบบฟอร์มส่งทาง E-mail : kulleab@gmail.com ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562 หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งการมีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง และสืบเนื่องจาก พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มาตรา 35 กำหนดห้ามผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบให้การอุปถัมภ์ สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด รวมถึงการให้การอุปถัมภ์หรือสนับสนุนสถานศึกษา หน่วยบริการวิชาการ และสถาบันวิจัย กรมควบคุมโรค จึงขอความร่วมมือ ในการปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือไม่ใช่ทรัพย์สินในทุกกรณี หนังสือราชการ

การประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้โครงการ "อาหารดีพี่ให้น้อง"

ด่วนที่สุด บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเท็ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจค้าปลีกภายใต้ชื่อ "เทสโก้โลตัส" จัดโครงการประกวดคลิปวิดีโอหรือภาพถ่ายภายใต้โครงการ "อาหารดีพี่ให้น้อง" โดยเชิญชวนให้โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 150 คน จัดทำคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 2 นาทีหรือส่งภาพเพื่อบอกเล่าเรื่องราวถึงความจำเป็นในการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณอาหารตลอดทั้งปี สมัครและส่งโพสลงเฟสบุ๊คตั้งค่าเป็นสาธารณะและติดแท็ก #TescoLotusFoodDonation และ #อาหารดีพี่ให้น้อง เริ่มตั้่งแต่วันที่ 8-23 มีนาคม 2562 ประกาศผลวันที่ 1 เมษายน 2562 รายละเอียดโครงการ


วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน

ด่วนมาก กรมอุตุนิยมวิทยา มีประกาศเรื่อง การเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.  2562 ความว่า ประเทศไทยจะสิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดยอุณหภูมิสูงสุดบริเวณประเทศไทยตอนบนจะสูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงฤดูดังกล่าว มักจะเกิดโรค อุบัติเหตุและสาธารณภัย ซึ่งจะสร้างความเสียหาย เป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียน สพฐ. จึงขอให้ สพป. / สพม. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ทราบถึงการเกิดโรค อุบัติเหตุและการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน โดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เฝ้าระวังและป้องกันทรัพย์สินของชุมชน สาธารณสมบัติของส่วนรวม หนังสือราชการวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ

ด่วนที่สุด คณะรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ลงมติ รับทราบแนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่เสนอโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ถูกต้อง ชัดเจน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว สพฐ. จึงขอให้ สพป. / สพม. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวต่อไป หนังสือราชการ

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์แผ่นดินไหว

ด่วนที่สุด สพฐ. มีความห่วงใยกรณีเกิดแผ่นดินไหวบนบก ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง จำนวน 22 ครั้ง ขนาดสูงสุดเวลา 16.05 น. (20 ก.พ. 62) วัดได้ขนาด 4.9 ความลึก 21 กิโลเมตร บริเวณ ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง รู้สึกสั่นไหวบริเวณ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา จึงขอให้สพป. / สพม. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดศึกษาวิธีรับมือและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ วางแผนการอพยพเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบถึงภัยและผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว โดยกำชับย้ำเตือนให้สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และรายงานสถานการณ์ให้ สพฐ. ทราบ ตามแบบรายงาน เมื่อเกิดเหตุ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสื่อเผยแพร่ความรู้ธรณีพิบัติภัยได้ที่ เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณี <กดหนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้งดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ

คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ จัดการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล โดย พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ทุกหน่วยงานรณรงค์ให้งดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงของหน่วยงานราชการ สพฐ. จึงขอให้ สพป. / สพม. และ สศศ. ประชาสัมพันธและรณรงค์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า

ด่วนมาก ในระยะนี้หลายพื้นที่อยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร ส่งผลให้เกิดการเผาในที่โล่งแจ้ง จากพื้นที่การเกษตร ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของมลพิษทางอากาศ ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน รวมถึงการเผาขยะในชุมชนและไฟป่า เผาป่าเพื่อหาของป่า และควันจากยานพาหนะ ล้วนแล้วแต่เป็นแหล่งกำเนิดปัญหาฝุ่นละออง ประกอบกับอากาศที่แห้ง มีลมแรง จึงมักจะเกิดอัคคีภัยได้ง่าย สถานที่ราชการ บ้านพักครู รวมทั้งบ้านพักอาศัย มีความเสี่ยงของการเกิดเพลิงไหม้ หลายบริเวณมีเขม่าจากการเผาปลิวไปในอากาศ และส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง เกิดหมอกควันในพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด สพฐ. จึงขอความร่วมมือในการกำชับย้ำเตือนสถานศึกษาให้ความสำคัญและระมัดระวังการเกิดอัคคีภัย หมอกควันและไฟป่า หนังสือราชการ 

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ขอความอนุเคราะห์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ สพฐ. ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อเสนอชื่อให้คณะทำงานพิจารณารางวัลบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คัดเลือกรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2562
ทั้งนี้ให้ส่งแบบเสนอประวัติและผลงานฯ ไปยัง สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หรือทาง E-mail : network.alc@gmail.com ผู้ประสานงาน นางสาวณัฐวรรณ  ขุนบุญ โทรศัพท์ 08 3038 6202 ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2562 หนังสือราชการ

วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การดำเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562

ด่วนที่สุด สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แจ้งเรื่องการดำเนินกระบวนการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการ 

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

ด่วนที่สุด สพฐ. ได้กำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อนักเรียนและบุคลากรในสังกัด หนังสือราชการ

วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562

แจ้งปิดสถานศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5

ด่วนที่สุด  สพฐ. ขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้
1. ให้สถานศึกษาในกรุงเทพมหานครทุกแห่ง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
2. ให้สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการและสมุทรสาคร
ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประเมินสถานการณ์เพื่อแจ้งเป็นนโยบายในการประกาศปิดสถานศึกษาเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ ในส่วนของชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งอาจกระทบต่อการสอบ O-NET ของนักเรียน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา ที่จะเปิดทำการสอนได้ตามปกติ
3. กำชับสถานศึกษาในสังกัดวางแผนรับมือสถานการณ์ ประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่เกิดจากสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุมต่อไป
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนสถานการณ์ฝุ่นควันปกคลุม


ด่วนที่สุด ด้วย กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากการติดตามตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่ผ่านมา พบเกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง สพฐ. จึงขอให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการตามหนังสือที่แนบ หนังสือราชการ


วันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562

ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK)

ด่วนที่สุด สพฐ.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จึงได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือโรงเรียนและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาคาร สพฐ. 2 ชั้น 2 โทรศัพท์ ๐ 2288 5926, 0 2288 5567, 0 288 5568 โทรสาร 0 2281 2283 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562

แจ้งเตือนสถานการณ์พายุ "ปาบึก" (PABUK)

ด่วนที่สุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีโทรสารในราชการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง ให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์พายุดีเปรสชั่นที่จะเคลื่อนผ่านแหลมญวนและลงอ่าวไทย ซึ่งขณะนี้ พายุ "ปาบึก" (PABUK) ได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนปาบึก (PABUK) แล้ว สพฐ.แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์อุทกภัย ซึ่งจะทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ในช่วงวันที่ 3 – 5 มกราคม 2562 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้น โดยมีจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ ดังนี้ จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร 
สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และจังหวัดสตูล

สพฐ. มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดติดตามข้อมูลสภาพอากาศ สถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด โดยขอให้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ระมัดระวังอันตรายจากสถานการณ์อุทกภัย ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนทราบ หากเกิดสถานการณ์สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่ 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. 0 2637 3000 , 0 2243 0020 ถึง 27 หรือ สายด่วน 1784 

ทั้งนี้ ขอให้รายงานสถานการณ์ให้ สพฐ. ทราบที่ https://goo.gl/1YYNCD หรือ QR Code เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป หนังสือราชการ