วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

สพฐ. ขอแจ้งว่า สำนักการคลังและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการโอนเงินให้กับนักเรียนทุนฯเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดำเนินการโอนเงินให้กับนักเรียนทุน และขอให้จัดส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินทุนการศึกษา และใบสำคัญรับเงินของนักเรียนทุนให้ สพฐ. ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566

หนังสือราชการ สพม.

หนังสือราชการ สพป.

ใบสำคัญรับเงิน

วันพุธที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ "ถนนปลอดภัย เด็กไทยไม่สูญเสีย"

สพฐ. ขอความร่วมมือ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอเชิงนโยบายต่อกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อดำเนินงานและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป หนังสือราชการ

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566

คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ เห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. 2566 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2566 หนังสือราชการ