วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561

เชิญชวนร่วมรณรงค์ตามนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด กระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการรณรงค์ ปิดเทอมนี้ ทุกชีวีปลอดภัย ห่วงใยทุกคน โดยขอให้สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดทำป้ายข้อความ ตามด้วยชื่อหน่วยงาน ติดตั้งในจุดที่เห็นเด่นชัดและบุคคลทั่วไปมองเห็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ร่วมรณรงค์โครงการและจัดส่งรายงานผลการดำเนินการให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด รวบรวมข้อมูลการดำเนินการให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรายงานผลการดำเนินการต่อคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติทราบ หนังส่ือราชการ

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ด้วยขณะนี้ใกล้เวลาที่สถานศึกษาจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งในระหว่างปิดภาคเรียนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ ต้นไม้และสิ่งแวดล้อมโดยรวมเกิดชำรุดเสียหาย รวมถึงมีการระบาดของโรคที่มากับหน้าร้อน ซึ่งเป็นอันตรายกับนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ได้เคยดำเนินการเป็นปกติ

รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกับ กยศ.

รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกับ กยศ.

ไฟล์เอกสาร

วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4

ด่วนที่สุด สำนักงานโครงการกองทุนการศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมโครงการพัฒนานักเรียน และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
หนังสือราชการ  แบบตอบรับ

วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2561

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

ด่วนที่สุด คณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ด่วนที่สุด โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการ

การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ

ด่วนที่สุด องอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เชิงพื้นที่จากข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 1 (138/2018) ลงวันที่ 1 เมษายน 2561 พบว่าความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้อาจเกิดพายุฤดูร้อนในช่วงวันที่ 4 - 8 เมษายน 2561 โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง อาจทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง หรือมีลูกเห็บตก หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561

การประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ด่วนที่สุด สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช.) จัดการประชุมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 – 30 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (วังทวีวัฒนา) และโรงแรมรอยัลริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร หนังสือราชการ

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือ สพฐ. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด สมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และใบสมัครได้ที่ www.oshthai.org รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ หนังสือราชการ