วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ด้วยขณะนี้ใกล้เวลาที่สถานศึกษาจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งในระหว่างปิดภาคเรียนมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้เกิดภัยธรรมชาติในหลายพื้นที่ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้อาคาร วัสดุ อุปกรณ์ ต้นไม้และสิ่งแวดล้อมโดยรวมเกิดชำรุดเสียหาย รวมถึงมีการระบาดของโรคที่มากับหน้าร้อน ซึ่งเป็นอันตรายกับนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความห่วงใยในเรื่องดังกล่าว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จึงขอความร่วมมือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพิ่มเติมจากที่ได้เคยดำเนินการเป็นปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น