วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563

แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศ การเข้าสู่ฤดูร้อน ของประเทศไทยและคาดว่าฤดูร้อนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563 สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดวางมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ทราบถึงการเกิดโรค อุบัติเหตุและการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน โดยขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เฝ้าระวังและป้องกันทรัพย์สินของชุมชน สาธารณสมบัติของส่วนรวม หนังสือราชการ


วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563

แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์ไฟไหม้ป่า

ด่วนที่สุด ระยะผ่านมามีสถานการณ์ไฟไหม้ป่า ทั้งในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงและอุทยานแห่งชาติอินทนนท์ สพฐ. ขอให้ สพท. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด โดยเฉพาะสถานศึกษาในพื้นที่เสี่ยงภัย เมื่อเกิดไฟไหม้ป่า ดำเนินการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ วางแผนรับมืออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยขอให้ติดตามสถานการณ์ข่าวสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด เช่น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เว็บไซต์ http://www.disaster.go.th/th/ สายด่วน 1784 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เว็บไซต์ http://www.mnre.go.th/th/index  สายด่วน 1310 รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคีเครือข่าย และชุมชนท้องถิ่น พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับเมื่อเกิดเหตุ 
หนังสือราชการ




การเตรียมความพร้อมช่วงปิดภาคเรียน

ด่วนที่สุด ด้วย ขณะนี้เป็นเวลาที่สถานศึกษาปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 สถานศึกษาจึงควรเตรียมการรักษาความปลอดภัยและวางแผนรับมือสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ต่าง ๆ เฝ้าระวังความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการและนักเรียนในทุกด้าน สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการเฝ้าระวังจากเหตุดังกล่าว หนังสือราชการ