วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับที่ 18)

ด่วนที่สุด เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นห้วงเวลาสำคัญที่จะมีการจัดงานตามประเพณีท้องถิ่น ศาสนา หรือจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งมีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมาก เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สพฐ. จึงออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หนังสือราชการวันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ขอความร่วมมือในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา

กรมควบคุมมลพิษ แจ้งฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีแน้วโน้มเพิ่มสูงขึ้น สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศส. แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์คุณภาพอากาศอยู่เสมอ โดยสามารถติดตามข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ http://air4thai.pcd.go.th แอปพลิเคชัน Air4Thai หรือสายด่วน 1650 และดำเนินมาตรการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หนังสือราชการการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ด่วนที่สุด กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้มาตรการความปลอดภัยที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ Facebook Fanpage ศธ.360 องศา 

        เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ สพท. และ สศศ. และสถานศึกษาในสังกัด พิจารณาการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ตามแนวทางการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 หนังสือราชการวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

แนวทางการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์ Omicron (โอไมครอน หรือ โอมิครอน)

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ.ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยตรวจวัดอุณหภูมิ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือ ลดการสัมผัส และเว้นระยะห่างการติดต่อสนทนาไม่น้อยกว่า ๑.๕o เมตร พร้อมทั้ง แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ นักเรียน ครู และบุคลากรในสังกัดทุกรายต้องหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ในกรณีบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการต้องขอให้ตรวจวัดอุณหภูมิและต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หนังสือราชการวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เชิญร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษา

สพฐ. ขอให้ สพป. และ สศศ. ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด ให้นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามและประกวดคลิปวิดีโอ ปฏิเสธบุหรี่มวนแรก ผ่านคำขวัญ กระต่ายขาเดียว ยืนยัน มั่นใจ ไม่สูบ ซึ่งจัดโดยโครงการวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ ของทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย จัดทำโครงการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในโรงเรียนประถมศึกษาตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 หนังสือราชการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.

ด่วนที่สุด สพฐ. จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ หนังสือราชการ

การสนับสนุนบุคลากรและอุปกรณ์ชุดตรวจการติดเชื้อโควิด - 19

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. และ สศศ. ประสานงานกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพเขต เพื่อดำเนินการประสานงานกับหน่วยบริการในพื้นที่ ในการขอรับการจัดสรรชุดตรวจ Antigen test self-Test kits หนังสือราชการวันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ระยะที่ 2 (เดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565)

ด่วนที่สุด สพฐ.ขอให้ สพท. และ สศศ. แจ้งไปยังสถานศึกษาในสังกัดดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ระยะที่ 2 (เดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565) ผ่าน QR Code เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทนศึกษาธิการภาค และให้ความร่วมมือสนับสนุนอำนวยความสะดวกผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หรือผู้แทนศึกษาธิการภาคในการลงพื้นที่ตรวจ ติดตามดังกล่าว หนังสือราชการ

>>>> คลิก!! <<<<

การประชุมชี้แจงการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบ E – COVID 19 Report

ด่วนที่สุด เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19ผ่านระบบ E – COVID 19 Report สพฐ. จึงขอให้ดำเนินการ ดังนี้ หนังสือราชการ

1. กำหนดประชุมชี้แจงการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบ E – COVID 19 Report ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป

2. มอบหมายบุคลากรในสังกัดปฏิบัติหน้าที่การรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบ E – COVID 19 Report โดยมอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำกับดูแลการรายงานดังกล่าว เข้าร่วมประชุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ 1) www.obectv.tv 2)www.youtube.com/obectvonline 3)www.facebook.com/obectvonline (ค้นหาช่อง OBEC Channel) ในวันและเวลาดังกล่าว

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผ่านระบบออนไลน์

ด่วนที่สุด สพฐ. ได้พัฒนาระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลในรูปแบบออนไลน์ให้เป็นปัจจุบัน และทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จึงขอให้ สพท. และ สศศ. และสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามรายละเอียดขั้นตอนการรายงานข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ผ่านทางระบบ E – COVID 19 Report ที่ https://covidcenter.obec.go.th แทนระบบรายงานผลออนไลน์ด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID – 19 (http://202.29.173.26/open2564) 

หนังสือถึงประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ 

หนังสือถึง สพท.
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การพัฒนาผู้ใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาเข้าร่วม Open Chat Line Group หนังสือราชการ

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าเฝ้าฯ ประจำปี 2564 และสร้างความเข้าใจการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพม. ทุกเขต และ สพป.กทม. สพป.นครราชสีมา เขต 5 และ สพป. ลพบุรี เขต 2 ดำเนินการ ดังนี้

                1. แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อแจ้งครูผู้ดูแลและนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน เดินทางไปราชการ เพื่อเข้ารับฟังการประชุมเตรียมความพร้อมฯ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

                2. แจ้งสถานศึกษาที่มีครูดีเด่น ประจำปี 2564 ที่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมฯ ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2564

                3. นักเรียนและครูทุกคน ก่อนออกเดินทาง จะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง ATK ภายในไม่เกิน 3 วัน ก่อนการเดินทาง และนำผลตรวจมาแสดงเมื่อเดินทางถึงโรงแรมที่พัก

หลังสือราชการ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

แนวทางการเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท (กทม.)

ด่วนที่สุด สำนักอนามัย ส่งแนวทางการเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ สพฐ. จึงขอให้ สพท. ในพื้นที่ กทม. และ สศศ. แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบและดำเนินการต่อไป หนังสือราชการ

แนวทางฯ

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564

 ด่วนที่สุด  แจ้ง สพม.  สพป.  เรื่องการโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 ภาคเรียนที่่ 2 รุ่นที่ 3 รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอความอนุเคราะห์ สพท. ดำเนินการ ดังนี้ หนังสือราชการ 04001/ว5501

1. คัดเลือกศึกษานิเทศก์กลุ่มงานสุขศึกษา พลานามัย จำนวน 1 คน เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับศึกษานิเทศก์ผ่านระบบออนไลน์ เข้ารับการอบรมตามกำหนดการอบรม พร้อมทั้งให้ศึกษานิเทศก์ที่ได้รับคัดเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการฯ

2. คัดเลือกครูโรงเรียนคุณภาพ 349 โรงเรียน เข้าอบรมหลักสูตรสำหรับครูผ่านระบบออนไลน์ เข้ารับการอบรมตามกำหนดการอบรม พร้อมทั้งให้ครูที่ได้รับคัดเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียด ดังนี้

2.1 โรงเรียนคุณภาพชุมชน 183 โรงเรียน ส่งครูเข้าอบรมหลักสูตรระดับอนุบาล 1 คน ระดับประถมศึกษาตอนต้น 1 คน และระดับประถมศึกษาตอนปลาย 1 คน

2.2 โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 77 โรงเรียน ส่งครูเข้าอบรมหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน

2.3 โรงเรียน Stand Alone 89 โรงเรียน แบ่งเป็น

    - โรงเรียน Stand Alone สังกัด สพป. ส่งครูเข้าอบรมหลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น 1 คน และระดับประถมศึกษาตอนปลาย 1 คน

    - โรงเรียน Stand Alone สังกัด สพม. ส่งครูเข้าอบรมหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน

3. เชิญผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพ 349 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมรับทราบแนวทางนโยบายจากผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสำหรับผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพ 349 แห่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 11.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครู ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ภายในวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 

สอบถามเพิ่มเติม : คุณธัชชาวรรณ คุ้มสุวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 06 4162 7555

E-mail : safetyschoolproject@gmail.comวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของบุคลากรในสังกัด สพฐ. (ฉบับที่ 17)

ด่วนที่สุด สพฐ. ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19ของบุคลากรในสังกัด สพฐ. (ฉบับที่ 17)  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด หนังสือราชการ