วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

การติดตามนักเรียนทุน โครงการทุนการศึกษา "ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี" เพื่อรับทุน ภาคเรียนที่ 1/2562

มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอความอนุเคราะห์ สพป./สพม.รายงานผลการเรียน และจัดส่งใบรับรองการเป็นนักเรียน เพื่อมูลนิธิฯ พิจารณาอนุมัติทุน ภาคเรียนที่ 1/2562  จำนวน 582 คน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562  รายละเอียด

วันพุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562

สพฐ. ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ได้แจ้งผลการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ในภาพรวม สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่มาแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการประเมินตนเอง ให้ดำเนินการตามแบบประเมิน พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปีงบประมาณ 2562 หนังสือราชการ

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562

โครงการทุนการศึกษา เครือเจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนการศึกษา เจริญโภคภัณฑ์ ปีการศึกษา 2562 จำนวน 110 ทุน ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 ทุน ระดับปวช. 50 ทุน และระดับ ปวส. 50 ทุน (รายละเอียดการสมัคร)