วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

การรณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560

ด่วนที่สุด คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน แจ้งประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน /เกียรติศักดิ์  จุรุเทียบ  0-2288-5581  หนังสือราชการ แผนบูรณาการ  แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการป้องกันฯ (1)  แนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานการป้องกันฯ (2)

วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2559

แจ้งผลการโอนเงินงบบริหารกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ด่วนที่สุด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้โอนเงินบริหารงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารและดำเนินงานกองทุนฯ ให้แก่ สพท. ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.59/อัจฉรา มันทวงษ์ 0-2288-5581  รายละเอียด

การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว

ด่วนที่สุด การเตรียมความพร้อมเรื่องการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในฤดูหนาวของประเทศไทย /จุลพงษ์  จุลสุคนธ์ 0-2288-5581 หนังสือราชการ  ประกาศกรมควบคุมโรค  โรคอันตรายที่มากับฤดูหนาว การป้องกันโรคที่เกิดในฤดูหนาว

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พิธีมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ หลังที่ 57

นางสาวสุชาดา สภาพงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน ร่วมพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารภายใต้โครงการ"อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" โดยนายสุชาติ นาคเสวก กรรมการเลขาธิการและรองเหรัญญิกมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เป็นผู้ส่งมอบอาคารโรงอาหาร พร้อมเดิมเยี่ยมชมโรงอาหารและตักอาหารให้กับนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงาน ณ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) ต.บ้านชุ้ง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา. เว็บข่าว สพฐ. วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559

พิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร หลังละ 1,000,000 บาท
(สิบล้านบาทถ้วน) ภายใต้โครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"
ให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น สพป.เลย เขต 3 โรงเรียนบ้านกลิ้งกอง สพป.นครนายก และโรงเรียน
บ้านราษฎร์ภักดี สพป.เชียงราย เขต 4โดยจัดพิธีมอบอาคารโรงอาหาร 3 หลังเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559
ที่ผ่านมา
พิธีมอบอาคารโรงอาหาร
โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น  สพป.เลย เขต 3
เมื่อวันที่  10  พฤศจิกายน  2559  

พิธีมอบอาคารโรงอาหาร
โรงเรียนบ้านกลิ้งกอง สพป.นครนายก
เมื่อวันที่  18  พฤศจิกายน  2559 

พิธีมอบอาคารโรงอาหาร
ให้แก่โรงเรียนราษฎร์ภักดี สพป.เชียงราย เขต 4 
เมื่อวันที่   24 พฤศจิกายน  2559วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การประชุมสร้างความเข้าใจในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา สำนักอำนวยการ จัดการประชุมสร้างความเข้าใจในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน และเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานทุน ในโครงการทุนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร” ระหว่างวันที่18-21 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร. ภาพกิจกรรม  เว็บข่าว สพฐ.
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

การประชุมปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซด์

ประชุมปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 22-25  พฤศจิกายน  2559  ณ  โรงแรงรัชดาซิตี้  กรุงเทพมหานคร  ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

นายสนิท แย้มเกษร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ให้การต้อนรับนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม "การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา" และพิธีจุดธูปเทียนทองน้อยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องไกรทอง โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร .เว็บข่าว สพฐ..