วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้สถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   หนังสือราชการ

คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ด่วนมาก  ด้วย สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย คลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้น พบผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยหนัก และเสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือได้รับวัคซีนเกิน 3 เดือน แต่ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งอาจกลับมาระบาดอีกครั้ง กอปรกับมีการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา อันจะช่วยให้ วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอย่างปลอดโรคปลอดภัย มีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็กให้ดีขึ้น

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อทราบ และปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือราชการโครงการสถานศึกษาส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)กลุ่มนักเรียน

 สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแต่งเพลง"ออมกับ กอช." และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง "ออมกับ กอช. กับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.)สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร หมายเลขโทรศัพท์ 08 4123 8909 หรื่อ 0 2049 9000 ต่อ 304 309 311 หนังสือราชการ

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2566

แจ้งสพป ทราบการอนุมัติทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 สังกัด สพฐ. จำนวน 77 ราย ทุนละ 2,000 บาท

1.มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน และให้จัดส่งใบสำคัญรับเงินที่  นักเรียนลงลายมือชื่อผู้รับเงินให้ สพฐ.   ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 

2.แจ้งพระโอวาทของประธานกรรมการมูลนิธิให้กับนักเรียนผู้รับทุนผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ

3.นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ตอบขอบคุรมูลนิธิ โดยส่งตรงใปยังประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภา ผู้แทนราษฎร  เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หนังสือราชการ