วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

คำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ด่วนมาก  ด้วย สถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย คลี่คลายเป็นไปในทางที่ดีขึ้น พบผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยหนัก และเสียชีวิตลดลงต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด 19 หรือได้รับวัคซีนเกิน 3 เดือน แต่ขณะนี้เริ่มมีสัญญาณพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งอาจกลับมาระบาดอีกครั้ง กอปรกับมีการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ดังนั้น กระทรวงสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา อันจะช่วยให้ วิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสถานศึกษาอย่างปลอดโรคปลอดภัย มีความสุขในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมด้านพัฒนาการของเด็กให้ดีขึ้น

      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัดเพื่อทราบ และปฏิบัติตามคำแนะนำการป้องกันโรคโควิด 19 และโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือราชการไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น