วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566

มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ และขอให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้สถานศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้า จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการส่งเสริมการเรียนรู้โทษของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่มีผลต่อสุขภาวะสำหรับสถานศึกษาในสังกัดหรือในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   หนังสือราชการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น