วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและแนวทางปฎิบัติสำหรับสถานศึกษาระหว่างเปิดภาคเรียน

 ด่วนที่สุด

    สพฐ แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศให้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแผร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ยังไม่คลี่คลาย เพื่อให้การเปิดภาคเรียนตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพการเรียนของผู้เรียน

    สพฐ. มีความห่วงใยในความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร จึงขอกำชับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย QR Code แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หนังสือราชการ ศธ 04001/ว2359วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ด่วนที่สุด

    สพฐ. แจ้งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามมาตรการการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม 2564 หนังสือราชการ ศธ 04001/ว2221