วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด รณรงค์และประชาสัมพันธ์แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 หนังสือราชการ


วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ขอความร่วมมือแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า

สพฐ. ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ความรู้แก่นักเรียน เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า (Electric cigarette) และประชาสัมพันธ์การรู้เท่าทันนวัตกรรมใหม่ของยาสูบ เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเฝ้าระวังและป้องกันการใช้บุหรี่ไฟฟ้าและมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าของประเทศไทย โดยสามารถติดต่อขอข้อมูลและสื่อการประชาสัมพันธ์ได้ที่หน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ หนังสือราชการ