วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

แจ้งมติคณะรัฐมนตรี และข้อเรียนเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนบริเวณข้ามหน้าสถานศึกษา

 สพฐ. แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลและวันหยุดประจำปี พ.ศ. 2565 หนังสือราชการ

การประชาสัมพันธ์และสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565

 สพฐ. ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมทั้งรวบรวมประวัติและผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาในสังกัด โดยส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค
ชั้น 1อาคาร 3 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ภายในวันที่ 12 เมษายน 2565 ท้ังนี้  สามารถสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ที่ คุณสุธิดา กิสันเที๊ยะ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 6256 7083 สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณาและแบบเสนอประวัติฯ หนังสือราชการ

                                            หลักเกณฑ์การพิจารณา

                                                 และแบบเสนอประวัติฯ