บริการข้อมูล

ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
**ระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนฯ พ.ศ. 2561** << ฉบับปัจจุบัน

**แบบรายงานผลการเรียนฯ ทุน ม.ท.ศ.**  Download File Word 
(สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเดือน ปี รุ่นนักเรียนทุนฯ ได้ตามปฏิทินรายงาน)

New!
30/1/63 แผนการปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2563
             1. คู่มือและแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2563
             2. ภาคผนวก ก. ตารางแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563
             3. ภาคผนวก ข. แบบรายงานประกอบการคัดเลือกฯ นักเรียนทุนฯ รุ่น 12
             4. ภาคผนวก ค. ตัวอย่างสัญญาการรับทุนฯ
             5. ภาคผนวก ง. ระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนุทนฯ


5/2/62 แผนการปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562
             1. คู่มือและแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2562
             2. แบบรายงาน
                 2.1 แบบรายงาน จ.02 นักเรียน รุ่น 11 ปี 2562
                 2.2 แบบรายงาน จ.01 จังหวัด ปี 2562
                 2.3 แบบรายงาน จ.01 กรุงเทพมหานคร ปี 2562
                 2.4 แบบรายงาน กศภ. 18 ภาค ปี 2562
             3. ตัวอย่างสัญญารับทุน ม.ท.ศ.
             4. ระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนฯ พ.ศ. 2561

21/3/61 แผนการปฏิบัติการการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ปี 2561
             1. เนื้อหาคู่มือแผนปฏิบัติการทุนฯ ปี 2561 (กพ61)
             2. ตารางแผนปฏิบัติการ-ปี 2561 (กพ61)
             3. แบบรายงาน
                 3.1 แบบรายงาน จ. 02 นักเรียน รุ่น 10 ปี 2561  Download File Word
                 3.2 แบบรายงาน 01-นักเรียนกลุ่มเฉพาะ ปี 2561  Download File Word
                 3.3 แบบรายงาน จ.01 จังหวัด ปี 2561  Download File Word
                 3.4 แบบรายงาน จ.01 กรุงเทพมหานคร ปี 2561  Download File Word
                 3.5 แบบรายงาน กศภ. 18 ภาค ปี 2561  Download File Word
             สัญญารับทุน ม.ท.ศ.
             แนบท้ายสัญญา ม.ท.ศ.

20/3/61 ระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ.2560

5/10/60 คู่มือ สำหรับนักเรียนทุน ม.ท.ศ. รุ่น 9 ปีการศึกษา 2560
             แบบรายงานผลการเรียนฯ ทุน ม.ท.ศ. ประจำภาคเรียน-ปีการศึกษา 2560 Download File Word

12/6/60 แนวทางการดำเนินงานทุน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 9   แบบรายงาน จ.01 (จังหวัด) แบบรายงาน จ.02 (นักเรียน)

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี
14/6/60 คู่มือทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2

ข้อมูล >> การดูแลสุขภาพจิตวัยรุ่น

รายชื่อนักเรียนทุน
** รายชื่อนักเรียนทุนโครงการเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2560 บัญชีรายชื่อ
** รายชื่อนักเรียนทุนโครงการเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2561 บัญชีรายชื่อ
** รายชื่อนักเรียนทุนโครงการเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 บัญชีรายชื่อ
** รายชื่อนักเรียนทุนโครงการเฉลิมราชกุมารี รุ่นที่ 4 ปีการศึกษา 2563 บัญชีรายชื่อ
** รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 9 ปีการศึกษา 2560 บัญชีรายชื่อ
** รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2561 บัญชีรายชื่อ
** รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 บัญชีรายชื่อ
** รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2563 บัญชีรายชื่อ
** รายชื่อนักเรียนทุนพระยาวิเศษศุภวัตร์และคุณหญิงศุภวงษ์ วิเศษศุภวัตร์  (รับทุนตั้งแต่ปี 2560-2562) บัญชี่รายชื่อ
** รายชื่อนักเรียนทุนมูลนิธิโตโยต้า จำกัด  รุ่นที่ 1  รุ่นที่ 2  รุ่นที่ 3 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น