วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การโอนเงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 4 และรุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สพฐ. ดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาไปยัง สพท. เพื่อมอบให้กับนักเรียนทุนฯ เมื่อนักเรียนได้รับการโอนเงินทุนการศึกษาแล้ว ขอให้ดำเนินการปรับสมุดบัญชีให้เป็นปัจจุบัน พร้อมถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินทุนการศึกษา รับรองสำเนาทุกหน้า และเขียนใบสำคัญรับเงิน ส่งให้ สพฐ. ภายในวันที่1 สิงหาคม 

หนังสือราชการ สพป.

หนังสือราชการ สพม.

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขอความร่วมมือประเมินตนเองผ่านระบบบริการออนไลน์ (E - service) สำหรับชุมชน และสถานศึกษา เพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่

สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ได้จัดทำระบบบริการออนไลน์ (E - service) สำหรับชุมชน และสถานศึกษาเพื่อดำเนินการปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา สพฐ. จึงขอให้ สพท. ดำเนินการ แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานสนับสนุนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ และการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา ผ่านระบบบริการออนไลน์ (E - service) โดยจะเปิดระบบให้สถานศึกษาประเมินตนเอง ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2565 หนังสือราชการ

การมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ได้มีมติอนุมัติทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 – 6 สังกัด สพฐ. จำนวน 77 ราย โดยสำนักการคลังและสินทรัพย์จะดำเนินการโอนเงินทุนการศึกษาจำนวนดังกล่าวไปยัง สพท. หากได้รับเงินทุนการศึกษาแล้วขอให้ดำเนินการ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุน และจัดส่งใบสำคัญรับเงินที่นักเรียนลงลายมือชื่อผู้รับเงินให้ สพฐ. ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2465 แจ้งพระโอวาทของประธานกรรมการมูลนิธิให้กับนักเรียนผู้รับทุน ผู้ปกครอง และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบ แจ้งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ตอบขอบคุณมูลนิธิ โดยส่งตรงไปยังประธานมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขที่ 1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565

การประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center)

ด่วนที่สุด สพฐ. ขอให้ สพท. มอบหมาย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC - Operator และเจ้าหน้าที่ SC - Action เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ผ่าน Zoom Meeting ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หนังสือราชการ