วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครขอรับทุนของมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2566

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา โดยคุณสมบัติของผู้สมัครขอรับทุน จะต้องเป็นนักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนสุดท้าย (ปีการศึกษา 2565) เป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร มีผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และภาคเรียนที่ 1 ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 2.5 แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความตั้งใจจะสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อในสาขาวิชาต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลไทย (ยกเว้นมหาวิทยาลัยเปิด) โดยสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

สมัครขอรับทุนการศึกษากับมูลนิธิฯ และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.forneedystudents.org  โทรศัพท์ 0 2391 3796 , 0 2391 2324 หนังสือราชการ

วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566

ทุนการศึกษาเสริมสมอง

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาเสริมสมอง ประจำปีการศึกษา 2566 แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคุณสมบัติเพื่อรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี ในพื้นที่เป้าหมาย 19 จังหวัด ๆ ละ 1 ทุน จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนด โดยพิจารณาในด้านผลการศึกษา ความยากจน ความเป็นผู้นำและความสามารถพิเศษเป็นเกณฑ์โดยไม่ต้องจัดลำดับที่ จังหวัดละ 2 คน และส่งเอกสารการขอรับทุนการศึกษาของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ให้ สพฐ. ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อเสนอชื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนการศึกษาเสริมสมองพิจารณาคัดเลือก หนังสือราชการ

โครงการ “ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566”

ด่วนที่สุด มูลนิธิดำรงชัยธรรม โดยนายไพบูลย์ ดำรงชัยธรรมได้เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทั่วประเทศ ในโครงการ ทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 22/2566 จำนวนไม่เกิน 20 ทุน โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 ผู้สนใจสามารถสมัครทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.damrongchaitham.com หรือสแกน QR Code สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพัชร์สิตา เพชรประดับ (ผู้ประสานงานโครงการ) โทรศัพท์ 0 – 2669 – 9711 และ 9615 วันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำการ 09.00 – 18.00 น. หนังสือราชการ